GIÁO TRÌNH

Kinh Tế Lượng

Science and Technology

Tài liệu tham khảo

Tác giả: Phạm Trí Cao

Tài liệu

PGS.TS. Vũ Thiếu, TS. Nguyễn Quang Dong, TS. Nguyễn Khắc Minh

Kinh tế lượng

NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà nội-1996

TS. Bùi Phúc Trung

Giáo trình Kinh tế lượng

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh-2001

TS. Nguyễn Thống

Kinh tế lượng ứng dụng

NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh-2000

TS. Nguyễn Quang Dong

Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews

NXB Khoa học và kỹ thuật-2002

TS. Nguyễn Quang Dong

Kinh tế lượng nâng cao

NXB Khoa học và kỹ thuật-2002

Loan Lê

Hệ thống dự báo điều khiển kế hoạch ra quyết định

NXB Thống Kê-2001

Lê Thanh Phong

Hướng dẫn sử dụng SPSS for Windows V.10

Đại học Cần Thơ-2001

PGS. Đặng Hấn

Xác suất thống kê

NXB Thống kê-1996

PGS. Đặng Hấn

Bài tập xác suất thống kê

NXB Thống kê-1996

Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh và Nguyễn Hồ Quỳnh

Toán học cao cấp

NXB Giáo Dục-1998

Đỗ Công Khanh

Giải tích một biến

Tủ sách Đại học đại cương TP Hồ Chí Minh-1997

Đỗ Công Khanh

Giải tích nhiều biến

Tủ sách Đại học đại cương TP Hồ Chí Minh-1997

Bùi Văn Mưa

Logic học

Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh-1998

Cao Hào Thi, Lê Nguyễn Hậu, Tạ Trí Nhân, Võ Văn Huy và Nguyễn Quỳnh Mai

Crystal Ball- Dự báo và phân tích rủi ro cho những người sử dụng bảng tính

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Việt nam-1995

Đoàn Văn Xê

Kinh tế lượng

Đại học Cần thơ 1993

Ban biên dịch First News

EXCEL toàn tập

Nhà Xuất Bản Trẻ-2001

TS.Phan Hiếu Hiền

Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu(Thống kê thực nghiệm)

NXB Nông Nghiệp 2001.

Chris Brooks

Introductory Econometrics for Finance

Cambridge University Press-2002

A.Koutsoyiannis

Theory of Econometrics-Second Edition

ELBS with Macmillan-1996

Damodar N. Gujarati

Basic Econometrics-Second Edition

McGraw-Hill Inc -1988

Damodar N. Gujarati

Basic Econometrics-Third Edition

McGraw-Hill Inc -1995

Damodar N. Gujarati

Basic Econometrics-Student solutions manual to accompany

McGraw-Hill Inc-1988

Ernst R. Berndt

The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary

MIT-1991

William E. Griffiths, R. Carter Hill, George G.Judge

Learning and Practicing Econometrics

John Wiley & Sons-1993

Daniel Westbrook

Applied Econometrics with Eviews

Fulbright Economics Teaching Program-2002

Ramu Ramanathan

Introductory Econometrics with Applications

Harcourt College Publishers-2002

Robert S.Pindyck and Daniel L.Rubinfeld

Econometric Models and Economics Forcasts-Third Edition

McGraw-Hill Inc-1991

Kwangchai A.Gomez and Arturo A.Gomez

Statistical Procedures for Agricultural Research

John Wiley & Sons-1983

Chandan Mukherjee, Howard White and Marc Wuyts

Data Analysis in Development Economics

Draft -1995

Aswath Damodaran

Corporate Finance-Theory and Practice

John Willey & Sons, Inc - 1997