Giáo trình

Kỹ thuật Điện tử

Science and Technology

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đỗ Xuân Thụ, "Kỹ thuật điện tử", Nhà xuất bản Giáo dục, 2005

[2]. Nguyễn Bính, "Điện tử công suất", Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2000.