Giáo trình

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Science and Technology

Test

3.1. Giai đoạn test

<Làm rõ trạng thái của giai đoạn sẽ thực hiện test. Bảng sau liệt kê các giai đoạn mà việc test thường được thực hiện>

Kiểu test
Giai đoạn test
Unit Integration System Acceptance
<Functional Tests (Function, User Interface)> X X X X
<Performance Tests (Performance profiles of individual components)> X X
<Performance Tests (Load, Stress, Contention)> X X
<Reliability (Integrity, Structure)> X X

3.2. Các công cụ test

<Liệt kê các công cụ sẽ áp dụng cho dự án>

Mục đích Công cụ Nhà cung cấp/Tự xây dựng Phiên bản

3.3. Môi trường test

<Chỉ rõ môi trường sẽ xây dựng để thực hiện test qua các giai đoạn Unit test, Intergration test, System test, Acceptance test…. Với mỗi giai đoạn, hãy xác định các yếu tố để xây dựng môi trường test như thế nào, sử dụng như môi trường mà chương trình sẽ chạy thật hay tạo môi trường giả lập gần giống với môi trường chạy thật của chương trình. Các yếu tố về môi trường như:

- Khi test chạy chương trình bằng bản dịch hay chạy trên code. Thông thường, các giai đoạn System test, Acceptance test phải chạy trên bản dịch.

- Các database sẽ sử dụng độc lập hay dùng chung với database phát triển. Thông thường, từ Intergration test, nhóm test phải thiết lập database riêng và thiết lập các thông số cho database gần giống hoặc giống hệt như khi chương trình sẽ chạy thật.

- Điều kiện về mạng: sẽ sử dụng mạng LAN hay Dial up… Thông thường, khi Unit test, có thể sử dụng mạng LAN nhưng khi System test trở đi thì nên sử dụng hệ thống đường truyền giống như hoặc gần giống như môi trường chạy thật.

- Mô hình sẽ cài đặt chương trình test: số lượng máy chủ, máy trạm; việc chia tách các server, các máy trạm, việc cài đặt các domain … Thông thường, trong Unit test có thể sử dụng viếc thiết lập như khi lập trình, nhưng khi System test trở đi, phải chú ý thiết lập sao cho gần giống mô hình sẽ chạy trong thực tế nhất >.

TÀI NGUYÊN

3.1. Nhân lực

Bảng sau mô tả nguồn lực test cho dự án.

Họ tên Trách nhiệm/Ghi chú

3.2. Hệ thống

<Liệt kê các yêu cầu về phần cứng và phần mềm>

CÁC MỐC KIỂM SOÁT CỦA GIAI ĐOẠN TEST (TEST MILESTONES)

Test v1.0 phải phối hợp các hoạt động test cho nguồn lực test được xác định trong phần trước. Độc lập với milestone của dự án, phải xác định để thông tin về tình trạng hoàn thành của dự án

Milestone Task Nguồn lực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

CÁC SẢN PHẨM

STT Sản phẩm Ngày bàn giao Người bàn giao Người nhận bàn giao
<Test cases>
<Test procedures>
<Defect log>
<Defect reports>
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự