Giáo trình

Đảm bảo chất lượng phần mềm

Science and Technology

Thiết kế trường hợp kiểm thử

Khái niỆm

Quá trình thiết kế trường hợp thử là quá trình xây dựng các phương pháp kiểm thử có thể phát hiện lổi ,sai sót khiếm khuyết của phần mềm để xây dựng một phần mềm đạt tiêu chuẩn

Vai trò

Tạo ra các trường hợp kiểm thử tốt nhất có khả năng phát hiện ra lỗi, sai sót của phần mềm một cách nhiều nhất.

Tạo ra các trường hợp kiểm thử có chi phí rẽ nhất đồng thời tốn ít thời gian và công sức nhất

Quy trình thiẾt kế

a) Kiểm thử hộp trắng (White box test)

Khái niệm : Là phương pháp tập trung kiểm tra về mặt cấu trúc và logic phần mềm theo mục tiêu(Trong trường hợp này yêu cầu người kiểm thử phải biết ngôn ngữ lập trình). Là Kiểm tra trạng thái của chương trình tại nhiều điểm của chương trình.

Tiến trình:

Kiểm thử đường diễn tiến của chương trình

 • Khái niệm: Là việc thiết kế các trường hợp kiểm thử trên từng câu lệnh trong chương trình được sẽ được thực hiện ít nhất 1 lần không quan tâm đến ảnh hưởng lên các đường quyết định.
 • Các bước tiến hành xây dựng một tập hợp kiểm thử như sau:
 • Dùng tài liệu thiết kế hay mã nguồn để vẽ thuật toán của chương trình hay hàm
 • Xác định đồ thị V(G)
 • Từ đồ thị xác định tập đường độc lập tuyến tính lẫn nhau
 • Xây dựng trường hợp kiểm thử dựa trên tập đường xác định ở trên
 • Ví dụ: xét thủ tục average

Int average( )

{ int value[100];

int average,totalinput, totalvalid,

minimum, maximum, sum;

int i;

i=0;

totalinput = totalvalid =0;

sum = 0;

while( value[i]<>-999 and totalinput <100)

{

totalinput ++;

if( value[i] >= minimum AND value[i] < maximum)

{

totalvalid ++;

sum = sum + value[i]

}

i++;

}

if( totalvalid > 0 )

{

average = sum/totalvalid

}

Else

{

average = -999

}

}

 • Mô tả:

Mô tả thủ tục Average

Có 6 đường kiểm thử:

Đường 1 : 1-2-10-11-13

Đường 2 : 1-2-10-12-13

Đường 3 : 1-2-3-10-11-13

Đường 4 : 1-2-3-4-5-8-9-2 ...

Đường 5 : 1-2-3-4-5-6-8-9-2 ...

Đường 6 : 1-2-3-4-5-6-7-8-9-2 ...

 • Kiểm thử cấu trúc điều khiển
 • Kiểm thử các biểu thức điều kiện: là phương pháp kiểm thử dựa trên những điều kiện logic của hàm hay module. Những lỗi phát hiện được:
 • Lỗi do giá trị của biến
 • Lỗi do dấu ngoặc
 • Lỗi do phép toán quan hệ
 • Lỗi trong biểu thức toán học
 • Kiểm thử luồng dữ liệu: Phương pháp kiểm thử luồng dữ liệu là chọn lựa một số đường diễn tiến của chương trình dựa vào việc cấp phát, định nghĩa, và sư dụng những biến trong chương trình. Phương pháp này thích hợp cho kiểm thử một chương trình mà có nhiều lệnh if và vòng lặp nhiều cấp.
 • Kiểm thử vòng lặp: Chúng ta cần kiểm thử 4 loại vòng lặp sau:
 • Vòng lặp đơn
 • Vòng lặp tạo tổ
 • Vòng lặp móc nối
 • Vòng lặp không có cấu trúc

b) Phương pháp kiểm thử hộp đen (Black box test)

 • Khái niệm: Là phương pháp tập trung về mặt yêu cầu chức năng của sản phẩm. Có thể tạo ra một bộ các điều kiện đầu vào để kiểm thử tất cả.
 • Mục đích của Kiểm thử hộp đen:
 • Bổ sung cho phương pháp kiểm thử hộp trắng để phát hiện ra tất cả các lỗi khác nhau mà kiểm thử hộp trắng không phát hiện ra được
 • Mục tiêu phát hiện ra các lỗi sau:
 • Chức năng thiếu hoặc không đúng đắn
 • Sai về giao diện
 • Sai thực thi chức năng
 • Không đúng hay mất một số hàm/module
 • Quy trình của Kiểm thử hộp đen:
 • Phân vùng tương đương
 • Phân tích giá trị biên
 • Kỹ thuật Cause-Effed Graphing
Mục lục
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự