Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Thực trạng người lao động ngoài quốc doanh ở thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

Trong vài năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lí của nhà nước định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa đã làm cho nền kinh tế của nước ta nói chung cũng như ở Thủ đô nói riêng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Với chính sách mở cửa cho phép các thành phần kinh tế khác nhau cùng tồn tại và phát triển, ở Thủ đô đã ra đời và phát triển các thành phần ngoài quốc doanh. Chính điều đó dẫn tới sự hình thành trong xã hội một đội ngũ mới của những người lao động – những người lao động trong cácthành phần kinh tế ngoài quốc doanhmaf người ta thường gọi tắt là người lao động ngoài quốc doanh.

Nội dung

  1. Người lao động ngoài quốc doanh ở Thủ đô là ai?
  2. Tình hình lao đọng của người lao động ngoài quốc doanh.
  3. Một vài khía cạnh tâm tư của người lao động ngoài quốc doanh.

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự