Giáo trình

Tạp chí Xã Hội Học, Năm 1998, Số 1

Social Sciences

Tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai phi lâm sàng - trường hợp tỉnh Hải Dương

Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm

Tóm tắt

Các mục tiêu và chính sách dân số của nước ta hiện nay đều nhằm đạt mức sinh thay thế vào năm 2005, ổn định dân số ở mức 120 triệu người. Bước đầu giải quyết các vấn đề phân bổ, cơ cấu, chất lượng dân số. Một trong những biện pháp trực tiếp nhằm thực hiện được mục tiêu trên là phát triển hệ thống dịch dân số-kế hoạch hóa gia đình cả về số lượng và chất lượng.

Nội dung

 1. Cơ sở lý thuyết
  1. Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước .
  2. Hoạt động tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai phi lâm sang .
 2. Cơ sở thực tiễn của việc nghiên cứu
  1. Điều tra đánh giá tiếp thị xã hội các biện pháp tránh thai phi lâm sang 1997 .
  2. Trường hợp tỉnh Hải Dương .
 3. Phạm vi, các giả thiết, sơ đồ và phương pháp phân tích
  1. Phạm vi phân tích
  2. Các giả thiết
  3. Sơ đồ phân tích
  4. Các phương pháp sử dụng

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm