GIÁO TRÌNH

Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin với UML

Science and Technology

Tóm tắt về Use Case

Tác giả: Tôn Thất Hòa An

Tóm tắt về Use Case

Mô hình Use Case là một kỹ thuật được sử dụng để miêu tả những yêu cầu mang tính chức năng của một hệ thống. Use Case được miêu tả qua các khái niệm tác nhân bên ngoài, Use Case và hệ thống. Tác nhân tượng trưng cho một vai trò và một thực thể bên ngoài ví dụ như một người dùng, một bộ phận phần cứng hoặc một hệ thống khác tương tác với hệ thống. Tác nhân gây ra và giao tiếp với các Use Case, trong khi một Use Case là một tập hợp của các chuỗi hành động được thực hiện trong hệ thống. Một Use Case phải cung cấp một giá trị cần hướng tới nào đó cho tác nhân, và bình thường nó được miêu tả bằng văn bản. Tác nhân và Use Case là các lớp. Một tác nhân được liên kết với một hoặc nhiều Use Case qua mối liên kết (Association) và cả tác nhân lẫn Use Case đều có thể có mối quan hệ khái quát hóa, mối quan hệ này miêu tả những ứng xử chung trong các lớp cha, sẽ được thừa kế bởi một hoặc nhiều lớp con. Một mô hình Use Case được miêu tả bằng một hay nhiều biểu đồ trường hợp thuộc ngôn ngữ UML.

Use Case được thực hiện qua các sự cộng tác. Một sự cộng tác là một lời miêu tả một ngữ cảnh, chỉ ra các lớp/ đối tượng và mối quan hệ của chúng và một tương tác chỉ ra các lớp/đối tượng đó tương tác với nhau ra sao để thực hiện một chức năng cụ thể. Một sự cộng tác được miêu tả bằng biểu đồ hoạt động, biểu đồ cộng tác và biểu đồ chuỗi. Khi một Use Case được thực hiện, trách nhiệm cho mỗi bước hành động trong Use Case cần phải được phân bổ cho các lớp tham gia sự cộng tác đó, thường là qua việc xác định các thủ tục của các lớp này, đi song song với phương thức mà chúng tương tác với nhau. Một cảnh kịch là một thực thể của một Use Case, hay một sự cộng tác, chỉ ra một chuỗi thực thi cụ thể. Vì thế, một cảnh kịch là một sự minh họa hay là một ví dụ của một Use Case hay là một sự cộng tác. Khi cảnh kịch được chỉ ra trong tư cách một thực thể của một Use Case, chỉ duy nhất sự tương tác giữa Use Case và tác nhân ngoại lai sẽ được miêu tả, nhưng khi cảnh kịch được quan sát và được chỉ ra theo hướng là một thực thể của một sự cộng tác, thì sự tương tác giữa các lớp/đối tượng phía bên trong hệ thống cũng sẽ được miêu tả.

PhẦn câu hỎi

Hỏi: Một tác nhân (Actor) trong một Use Case luôn là một con người

Đáp: Sai, tác nhân là một người hoặc một vật nào đó tương tác với hệ thống.

Hỏi: Hệ thống khác cũng có thể đóng vai trò tác nhân trong một Use Case?

Đáp: Đúng

Hỏi: Mỗi hệ thống chỉ có một Use Case?

Đáp: Sai

Hỏi: Biểu đồ Use case mô tả chức năng hệ thống?

Đáp: Đúng