Giáo trình

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Trực khuẩn Gram âm , không lên men , hiếu khí hoặc kỵ khí không bắt buộc

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Trực khuẩn Gram âm , không lên men , hiếu khí hoặc kỵ khí không bắt buộc

 

A-   Sinh trưởng được ở 60°C

B-Tế bào lớn, chiều rộng 1,3-1,8mm

                                              4.1- Chi Thermomicrobium

BB-Tế bào nhỏ, chiều rộng 0,4-0,8mm

         C-Có thể dùng glucose làm nguồn carbon

                   D-Sinh trưởng được ở pH 4,5

                                               4.2- Chi Acidothermus

                   DD-Không sinh trưởng được ở pH 4,5

                                               4.3- Chi Thermus

         CC-Không thể dùng glucose làm nguồn carbon duy nhất

                                               4.4- Chi Thermoleophilum

     AA- Không sinh trưởng được ở 60°C

         B-Có thể oxy hoá etanol thành axit axetic

                   C-Có thể oxy hoá etanol tới CO2 và H2O

                            D-Có thể oxy hoá acid DL-lactic tới CO2 và H2O

                                                        4.5- Chi Acetobacter

                            DD-Không oxy hoá acid DL-lactic tới CO2 và H2O

                                                        4.6- Chi Acidomonas

                   CC-Không thể oxy hoá ethanol tới CO2 và H2O

                            D-Có thể oxy hoá acid DL-lactic tới CO2 và H2O

                                                        4.7- Chi Frateuria

                            DD-Không oxy hoá acid DL-lactic tới CO2 và H2O

                                                        4.8- Chi Gluconobacter

         BB-Không oxy hoá etanol thành acid acetic

                   C-Có thể cố định Nitơ ngoài cơ thể

                            D-Có thể cố định Nitơ trong điều kiện hiếu khí

E-Có thể sinh bào xác (cysts)

                                                        4.9-Chi Azotobacter

                                      EE-Không sinh bào xác 

                                               F-Có lipoid trong phần cực của tế bào                 

                                                        4.10-Chi Beijerinckia

                                               FF-Không có lipoid trong phần cực tế bào

                                                        G-Tế bào rộng > 2,0mm

                                                        4.11- Chi Azomonas

                                                        GG- Tế bào rộng < 2,0mm

                                                        4.12- Chi  Derxia

                            DD- Có thể cố định nitơ trong điều kiện vi hiếu khí

                                      E-Tiên mao thường mọc ở cực

                                               F-Trong đất, có thể trao đổi carbohydrat

                                                        4.13- Chi Agromonas

FF-Trong nước, không trao đổi carbohydrat

        4.14-Loài Aquaspirillum fasciculus

                                      EE-Chu mao

                                               F-Sinh trưởng và cố định nitơ ở pH < 3,0

4.5- Loài Acetobacter diazotrophicus

FF-Không sinh trưởng và cố định nitơ ở pH < 3,0

        4.15- Chi Xanthobacter

                   CC- Không thể cố định nitơ ngoài cơ thể

D-Hình thành nốt sần trong rễ, trong thân thực vật, có thể    cố định nitơ từ không khí.

E-Sinh acid trên môi trường Thạch-Cao nấm men-Mannit

F-Có thể dùng DL-Arginin, L-Histidin làm nguồn nitơ duy nhất.

        4.16- Chi Rhizobium

FF- Không thể dùng DL-Arginin , L-Histidin làm nguồn nitơ duy nhất

        4.17- Chi Sinorhizobium

EE-Không sinh acid trên môi trường Thạch- Cao nấm men- Mannit

         F-Có Dihydrolase arginin và Decarbocylase lysin

                  4.18- Chi Azorhizobium

         FF-Không có Dihydrolase arginin và Decarboxylase lysin

                  4.19-Chi Bradyrhizobium

                            DD- Không sinh nốt sần trong cơ thể  để cố định nitơ

                                      E- Sinh khối u ở rễ thực vật

                                                        4.20- Chi Agrobacterium

                                      EE- Không sinh khối u ở rễ thực vật

                                               F-Cố định nitơ ở mặt lá

                                                        4.21- Chi Phyllobacterium

                                               FF-Không cố định nitơ ở mặt lá

G-Có thể dùng hợp chất 1 carbon làm     nguồn carbon duy nhất

H-Có tích luỹ PHB trong tế bào

                                                   I-Gây bệnh thực vật

4.22-Chi Rhizobacter

                                                            II- Không gây bệnh  thực vật

                                                        J-Không di động

4.23- Loài Paracoccus denitrificans/ Paracoccus alcaliphalus

                                                      JJ-Di động     

K-Nhuộm Gram dương tính           

                                                                  hoặc khả biến

4.15- Chi Xanthobacter

                                                                 KK- Không như trên

4.24- Chi Methylobacter

HH-Không tích luỹ PHB trong tế bào

                                                   I-Có thể dùng methane  làm

nguồn carbon duy nhất          

K-Di động

4.25- Chi Methylomonas

        KK-Không di động

4.26-Chi Methylococcus

                                                   II- Không thể dùng methane  làm nguồn C

                                                        duy nhất

                                                        J-Catalase dương tính

                                                                     K-Sinh trưởng cần NaCl

4.27- Chi Methylophaga

                                                                     KK- Sinh trưởng không cần NaCl

4.28- Chi Methylophilus

JJ-Catalase âm tính

4.29- Chi Methylobacillus

GG- Không thể dùng hợp chất 1 carbon làm nguồn carbon duy nhất

                                      H-Sinh trưởng cần NaCl hay nước biển

                                               I- Không di động

                                                        4.30- Chi Mesophilobacter

                                               II- Di động

                                                      J-Có gelatinase

                                                        4.31- Chi Alteromonas

                                                     JJ-Không có gelatinase

                                      K-Có tích luỹ PHB

                                               L-Sử dụng glucose

                                                        M-Có esterase

                                                        4.32- Chi Deleya

                                                        MM-Không có esterase

                                                        4.33- Loài Oceanospirillum kriegii

                                               LL- Không sử dụng glucose

4.33- Loài Oceanospirillum jannaschii     

                                      KK- Không tích luỹ PHB

                                               L- Sinh axít từ mannit

                                                        4.34- Chi Marinomonas

                                               LL- Không sinh axít từ mannit

4.36- Chi Pseudomonas (P.stanieri, P.perfectomarina, P.doudoroffii, P.nautica)

         HH- Sinh trưởng không cần NaCl hay nước biển

I- Có tự dưỡng hydrogen

J-Có tiên mao ở cực hay gần cực

         K-Khuẩn lạc màu vàng

                  L-Không sinh trưởng ở 520C

                            4.35- Chi Hydrogenophaga

                  LL- Sinh trưởng ở 520C

                            4.36- Loài Ps. hydrogenothermophila

         KK- Khuẩn lạc không màu vàng

                            4.36- Chi  Pseudomonas (P. saccharophila, P.facillis, P.hydrogenovora)

JJ- Có chu mao thưa

                            4.50- Chi Alcaligenes (A.paradoxus, biovar, A.eutrophus, A.latus, A.denitrificans subsp. xylosoxidans)

                   II- Không có tự dưỡng hydrogen

                            J- Di động

                                      K- Tiên mao mọc ở cực

                                               L-Catalase dương tính

                                                        4.36~47 –Chi Pseudomonas

                                               LL-Catalase âm tính

                                                        4.48- Chi Xanthomonas

                                      KK- Chu mao

                                               L-Sinh acid từ đường

                                                        4.49- Chi Ochrobactrum

                                               LL-Không sinh acid từ đường

                                                        4.50- Chi Alcaligenes

                            JJ- Không di động

                                      K-Khuẩn lạc màu vàng

                                               L-Phospholipid chứa sphingosin

                                                        4.51- Chi Sphingobacterium

                                               LL-Phospholipid không chứa sphingosin

                                                        4.52- Flavobacterium

                                      KK- Khuẩn lạc không có màu vàng

                                               L- Yêu cầu chặt chẽ về dinh dưỡng

                                                   M-Lượng chứa G+C cao (66-70mol%)

                                                        4.53- Chi Bordetella

                                                   MM- Lượng chứa G+C thấp (40-47mol%)

                                                        N-Sinh trưởng mạnh

                                                        4.54- Chi Moraxella

                                                        NN- Sinh trưởng yếu

                                                        4.55- Chi Oligella

                                               LL-Không yêu cầu chặt chẽ về dinh dưỡng

                                                   M- Khuẩn lạc màu tím

                                                        4.56- Chi Chromobacterium

                                                    MM- Khuẩn lạc không có màu tím

                                                        N-Catalase dương tính

                                                           O-Hình que có lúc biến hình cầu

                                                        4.57- Chi Acinetobacter

                                                            OO- Không biến thành hình cầu

                                                        4.58- Chi Weeksella

                                                        NN-Catalase âm tính

                                                             O- Sinh indol

                                                        4.59- Chi Suttonella

                                                              OO- Không sinh indol

4.60- Chi Kingella  

               

 

 

                                                                          

 

 

 

Mục lục
Đánh giá:
5.0 dựa trên 2 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự