GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Trực khuẩn Gram âm, lên men , hiếu khí hoặc kỵ khí không bắt buộc

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Trực khuẩn Gram âm, lên men , hiếu khí hoặc kỵ khí không bắt buộc

 

Catalase dương tính, không di động hay di động nhờ tiên mao ở cực

Thường di động nhờ tiên mao ở cực, không ký sinh ở động vật có xương sống

Họ Vibrionaceae

 • Chi Aeromonas
 • Chi Enhydrobacter
 • Chi Photobacterium
 • Chi Pleisiomonas
 • Chi Vibrio

             BB- Không di động, ký sinh ở động vật có xương sống

Họ Pasteurellaceae

 • Chi Actinobacillus
 • Chi Haemophilus
 • Chi Pasteurella

Catalase âm tính, không di động hay di động nhờ chu mao

Họ Enterobacteriaceae

 • Chi Proteus
 • Chi Enterobacter
 • Chi Pantoea
 • Chi Rhanella
 • Chi Providencia
 • Chi Morganella
 • Chi Tatumella
 • Chi Salmonella
 • Chi Edwardisiella
 • Chi Citrobacter
 • Chi Budvicia
 • Chi Pragia
 • Chi Leminorella
 • Chi Serratia
 • Chi Xenorhabdus
 • Chi Klebsiella
 • Chi Kluyvera
 • Chi Yersinia
 • Chi Cedecea
 • Chi Ewingella
 • Chi Buttiauxella
 • Chi Moellerlla
 • Chi Leclecia
 • Chi Escherichia
 • Chi Yokenlla
 • Chi Hafnia
 • Chi Tatumella

 

 
MỤC LỤC