GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Trực khuẩn Gram dương hiếu khí hoặc kỵ khí không bắt buộc

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Trực khuẩn Gram dương hiếu khí hoặc kỵ khí không bắt buộc

 

A-Hiếu khí

B-Có chu kỳ biến hoá hình cầu, hình que

     C-Thành tế bào có chứa DAP (acid diaminopimelic)

          D- Có chứa LL-DAP

              E-Di động

                                                             8.1- Chi Pimelobacter

              EE- Không di động

                                                             8.2- Chi Terrabacter

          DD- Không chứa dạng LL- mà chứa dạng Meso-DAP

E-Loại quinone là MK-8 (H2), MK-7 (H2)

                                                   8.3- Chi Brevibacterium

    EE-Không như trên

                                                   8.4- Chi Brachybacterium

         CC- Peptidoglycan không chứa DAP

D-Hình que không quy tắc

                                                    8.5- Chi  Arthrobacter

DD-Hình que có quy tắc

                                                   8.6- Chi Kurthia

     BB- Không có biến hoá hình cầu, hình que

C-Có chứa acid mycolic

                                                             8.7- Chi Caseobacter

      CC-Không chứa axít mycolic

D-Sắp xếp thành hình chữ V

    E- Peptidoglycan có chứa D-ornitin, quinone là MK-11,MK-12

                                                   8.8- Chi Aureobacterium

      EE- Peptidoglycan chứa L-ornitin, quinone là MK-8

                                                   8.9- Chi Sphaerobacter

DD-Tế bào không sắp xếp thành hình chữ V

E-    Hình que không quy tắc

F-Không có dạng tế bào hình cầu hay hình que ngắn

        G- Quinone là MK-8

                                                                  8.10- Chi Rubrobacter

                            GG- Không như trên

H-   Peptidoglycan chứa D-ornitin

8.11- Chi Curtobacterium

                                      HH- Không như trên

                                                                  8.12- Chi Clavibacter

                        FF-Có dạng tế bào hình cầu hay hình que ngắn

G-Peptidoglycan chứa DAP

                                              8.13-  Chi Aeromicrobium

        GG-Peptidoglycan không chứa DAP

                                              8.14- Chi Microbacterium

                   EE- Hình que có quy tắc

                                                                  8.15- Chi Renibacterium

AA- Kỵ khí không bắt buộc

         B-Catalase (+)      

              C- Có chứa DAP

                   D-Có acid mycolic

                                                                  8.16- Chi Corynebacterium

                   DD- Không có acid mycolic

     E-Sản sinh acid propionic

                                                                  8.17- Chi Propionibacterium

                         EE- Không sản sinh acid propionic

F-Hình que không quy tắc

                                              8.18- Chi Dermabacter

         FF-Hình que có quy tắc

     G-Chiều rộng vi khuẩn > 1,0mm

                                              8.19- Chi Caryophanon

              GG- Chiều rộng vi khuẩn < 1,0mm

  H-Gây bệnh ở động vật

                                          8.20- Chi Listeria

                 HH- Không gây bệnh ở động vật

                                          8.21- Chi Brochothrix

               CC-Không chứa DAP

 D-Peptidoglycan chứa lysin

          E- Di động

              F- Quinone là MK-7

                                                   8.22-  Chi Exiguobacterium

               FF- Quinone là MK-9

                                                   8.23 – Chi Jonesia

           EE- Không di động

                                                   8.24- Chi Rothia

     DD – Peptidoglycan không chứa lysin

E-    Phân giải cellulose

8.25- Chi Cellulomonas

                            EE- Không phân giải cellulose

                                                                  8.26- Chi Rarobacter

         BB- Catalase (-)

     C-Peptidoglycan thuộc nhóm B (theo Schleiter và Kandier,1972)

              D- Hình que không quy tắc

                                                             8.27- Chi Agromyces

               DD- Hình que có quy tắc

E-    Thường có dạng hình sợi

8.28- Chi Erysipelothrix

                         EE-Không có dạng hình sợi

                                                                  8.29- Chi Carnobacterium

              CC-Peptidoglycan không thuộc nhóm B mà thuộc nhóm A

 D-Hình que không quy tắc

          E- Peptidoglycan chứa LL-DAP

                                                   8.30- Chi Arachnia

          EE- Peptidoglycan không chứa LL-DAP

F-Không có menaquinone

                                         8.31- Chi Gardnerella

   FF- Có menaquinone

G-Có menaquinone  MK-10 (H4)

                                         8.32- Chi Actinomyces

             GG- Có menaquinone MK-9 (H4)

                                         8.33 - Chi Arcanobacterrium

                   DD- Hình que có quy tắc

                                                                  8.34- Chi Lactobacillus

                         

   

                 

 

 
MỤC LỤC