GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Trực khuẩn, phẩy khuẩn, xoắn khuẩn Gram âm, kỵ khí

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Trực khuẩn, phẩy khuẩn, xoắn khuẩn Gram âm, kỵ khí 

 

I-      Sinh trưởng ở nhiệt độ ≥ 550 C

A-Không lên men và đồng hoá carbohydrat , sử dụng peptid, aminoacid, cao nấm men...

                   B- Tế bào có bao, không khử Fe3+.

                                                                  6.1- Chi Thermosipho

                   BB- Tế bào không có bao

                            C-Sử dụng các loại acid hữu cơ và H2  đểkhử Fe3+                    

                                     6.2- Chi Deferribacter   

                            CC-Không khử Fe3+

                                                                  6.3- Chi Thermosyntropha

         AA-Lên men và đồng hoá carbohydrat

B-Ưa mặn. sinh trưởng ở nồng độ NaCl ≥ 4%

C-Di động nhờ chu mao, sản phẩm lên men chủ yếu là acid acetic, ethanol, H2/CO2

                                                             6.4- Chi Halothermothrix

CC- Di động nhờ tiên mao mọc bên cạnh hay gần cực tế  bào, sản phẩm lên men chủ yếu là acid acetíc, acid lactic, acid succinic, H2/CO2

                                     6.5- Chi Thermotoga

                   BB- Không ưa mặn, không sinh trưởng ở nồng độ NaCl ≥ 4%

C-Sản phẩm lên men chỉ là acid acetic

                            D-Thành tế bào điển hình Gram âm, cần vitamin B12

                                                             6.6- Chi Acetothermus

DD-Thành tế bào không điển hình Gram âm, cần H2S hoặc Cystein

                                 6.7- Chi Acetogenium

CC-Sản phẩm lên men là hỗn hợp acid acetic và các acid hữu cơ khác

    D-Di động

E-Phẩy khuẩn, di động nhờ tiên mao mọc ở bên hay gần cực

                           6.8- Chi Acetomicrobium

EE-Hình que hoặc  biến đổi,không di động hoặc di động nhờ chu mao

                           6.9- Chi Fervidobacterium

                            DD-Không di động

E-Sản phẩm lên men gồm H2/CO2 và hỗn hợp acid

    F-Sản phẩm lên men gồm acid acetíc, ethanol, H2/CO2

                           6.10- Chi Thermohydrogenum

FF-Sản phẩm lên men gồm acid acetic và ethanol, hoặc acid acetic và H2/CO2

                                                   6.11- Chi Coprothermobacter

EE-Không sinh khí, sản phẩm lên men gồm acid acetic, acid propionic, acid isopentanoic

                           6.12- Chi Anaerobaculum

II- Không  sinh trưởng ở nhiệt độ ≥ 550 C, ưa ấm

A-   Không đồng hóa và lên men carbohydrat

B-Không nuôi dưỡng được thuần khiết, phải nuôi chung với một vi khuẩn khác, phân giải các đoạn axít béo ngắn

C-Tế bào hình que hay hình sợi dài, sản phẩm phân giải acid béo là acid acetic và H/CO2

                                                                  6.13- Chi Syntrophobacter

CC-Phẩy khuẩn, sản phẩm phân giải acid béo là acid acetic, acid propionic, acid isobutiric, acid isopentanoic và H2//CO2

                                          6.14- Chi Syntrophomonas

                   BB-Có thể nuôi cấy thuần khiết

     C-Chứa sắc tố tế bào, vi hiếu khí

6.15- Chi Wolinella

                        CC- Không chứa sắc tố tế bào, kỵ khí bắt buộc

D-Chỉ sử dụng acid succinic và chỉ sản sinh acid propionic

E-Phẩy khuẩn, di động nhờ tiên mao mọc ở bên

                                6.16- Chi Schuartzia

EE- Trực khuẩn, không di động

                                6.17- Chi Succinoclastium

                            DD- Đồng hoá các loại protein

                                 E-Di động nhờ chu mao, không lên men hoặc lên men

yếu glucose, sản phẩm là ethanol và acid butyric

                                6.18- Chi Tissierella

EE- Không di động

F- Trên đĩa thạch máu khuẩn lạc có màu từ nâu đến đen

                           6.19- Chi Porphyromonas

FF- Trên đĩa thạch máu khuẩn lạc không có màu từ nâu đến đen, lên men pyridin và arginin

                           6.20- Chi Synergistes

AA-Có thể đồng hoá và lên men hydrat carbon, sản sinh các loại axit hữi cơ

Sản phẩm chủ yếu lên men hydrat carbon là acid acetic hoặc acid acetic với ethanol và H2/CO2

         B-Acid acetic là sản phẩm lên men duy nhất

              C- Di động nhờ chu mao

                                                                  6.21- Chi Acetoanaerobium

              CC- Không di động

D-Có thể lên men aminoacid, sinh indol từ tryptophan

                                                   6.22- Chi Acidaminobacter

DD- Không lên men aminoacid, lên men carbohydrat  và acid hữu cơ

E-    Sản phẩm lên men ngoài acid acetic còn có một ít acid formic và acid lactic

6.23- Chi Catonella

EE-Sản phẩm lên men ngoài acid acetic còn có một ít acid isopentanoic, acid lactic, acid succinic, acid isobutyric và acid butyric

                                         6.24- Chi Johngonella

         BB- Sản phẩm lên men gồm có acid acetic, ethanol và H2/CO2

C-Trực khuẩn hoặc phẩy khuẩn, di động

              D- Di động nhờ tiên mao mọc ở cực, không ưa mặn

                                                        6.25- Chi Acetovibrio

              DD- Di động nhờ chu mao, ưa mặn

                                                        6.26- Chi Haloanaerobacter

         CC- Tế bào dạng sợi, không di động

                                                        6.27- Chi Acetofilamentum

Sản phẩm chủ yếu lên men carbohydrat là acid lactic hoặc acid lactic , acid acetic và các acid khác

         B-Di động, ưa mặn

                                                                  6.28- Chi Halocella

         BB- Không di động, không ưa mặn

     C-Sản phẩm lên men chỉ có acid lactic

                                                        6.29- Chi Leptotrichia

     CC- Sản phẩm lên men gồm acid lactic và các acid khác

D-Sản phẩm lên men là acid lactic và acid acetic

         E- Tế bào phình to ở giữa, không sinh khí

                                                   6.30- Chi Sebaldella

         EE- Tế bào hình cong, sinh khí

                                                   6.31- Chi Lachnospira  

    DD- Sản phẩm lên men là acid lactic, acid acetic và acid succinic

E-    Tế bào lớn, đường kính tới 3mm

6.32- Chi Megamonas

                        EE- Tế bào < 1,5mm

                                                                  6.33-Chi Mitsuokella

                                                                  6.34- Chi Halella

Sản phẩm chủ yếu lên men carbohydrat là acid propionic hoặc acid propionic và các acid khác

         B-Sản sinh acid hữu cơ và H2/CO2

              C-Không di động, ưa mặn, cần NaCl ≥ 1%

                  D- Chỉ sản sinh acid propionic và CO2

                                                                  6.35- Chi Propionigenium

                   DD- Ngoài acid propionic và CO2 còn có các acid khác

E- Sản sinh acid propionic, CO2 ,acid acetic và ethanol

                                                   6.36- Chi Pelobacter

EE- Sản sinh acid propionic, CO2 , acid aceic và acid butyric

                                                        6.37- Chi Haloanaerobium

     CC- Di động, không ưa mặn

D-Tế bào hình cong, di động nhờ tiên mao ở cực hay ở bên

              E- Đường kính tế bào ≥ 0.9mm

                                                   6.38- Chi Selenomonas

              EE- Đường kính tế bào 0,5mm

                                                   6.39- Chi Anaerovibrio

    DD-Tế bào hình cong hay hình xoắn, di động nhờ chu mao

                                                   6.40- Chi Propionispira

BB- Sản sinh hỗn hợp acid, acid propionic là chính, không sinh khí

     C-Chủ yếu sản sinh acid propionic

         D-Tế bào hình que

                                                        6.41- Chi Oribaculum

         DD-Tế bào cong hình thân rắn

                                                        6.42- Chi Centipeda

CC-Sản sinh acid propionic, acid acetic và acid succinic

D-Di động

              E- Tiên mao dạng lược mọc bên, tế bào hình cong

                                                   6.43- Chi Pectinatus

              EE-Tế bào dạng cong hoặc dạng xoắn

                                                   6.44- Chi Zymophilus

    DD- Không di động

E-Đường kính tế bào ≥ 3mm

                                                                  6.32- Chi Megamonas

                            EE- Đường kính tế bào < 3m

F-Tế bào hình que, chỉ sản sinh acid propionic và acid              acetic

                                     6.45 – Chi Anaerorhabdus

FF- Tế bào hình biến đổi, sản sinh acid propionic và các acid khác

G-Tế bào nhỏ, đầu nhọn, sản sinh acid propionic và  acid succinic

                    6.46- Chi Rikenella        

GG- Kích thước tế bào thay đổi, sản sinh acid propionic, acid formic, acid acetic, acid lactic, và acid succinic

                                                                  6.47- Chi Bacteroides

Sản phẩm chủ yếu lên men carbohydrat là acid butyric hoặc acid butyric và các acid khác

     B-Di động nhờ tiên mao mọc ở cực hay gần cực, tế bào hình cong

         C- Sản phẩm lên men chỉ là acid butyric

                   D- Di động

                                                                  6.48- Chi Pseudobutyrivibrio

                   DD- Không di động

                                                                  6.49- Chi Fusobacterium

         CC-Ngoài acid butyric còn có các sản phẩm lên men khác

D-Sản sinh acid butyric và CO2

                                                   6.50- Chi Roseburia

DD-Sản sinh acid butyric, acid acetic hoặc acid lactic, không sinh khí

                                                   6.51- Chi Butyrivibrio

     BB-Di động nhờ chu mao hoặc không di động

C- Sản sinh acid butyric, acid acetic và ethanol, không sinh khí, cần 1% NaCl

                                                   6.52- Chi Iliobacter

         CC-Sản sinh acid butyric, acid acetic...và có sinh khí, cần 13% NaCl

                                                   6.37- Chi Haloanaerobium

Sản phẩm lên men carbohydrat là hỗn hợp acid có chứa acid succinic hoặc acid formic

     B- Sản sinh hỗn hợp acid có chứa acid formic

         C-Sản sinh axit formic và CO2

                                                                  6.53- Chi Oxalobacter

         CC-Sản sinh acid formic và các acid khác nhưng không sinh CO2

D-Tế bào hình que, sản sinh acid formic, acid acetic và acid succinic

                                                                 6.54- Chi Ruminobacter

DD- Tế bào hình dạng thay đổi, sản sinh acid formic, acid acetic, acid succinic, acid lactic và acid propionic

                                                   6.47- Chi Bacteroides

     BB-Sản sinh hỗn hợp acid có chứa acid succinic

C- Di động

     D-Tế bào hình que ngắn, chỉ sản sinh acid succinic

                                                        6.55- Chi Succinimonas

     DD- Tế bào hình cong, sản sinh hỗn hợp acid có chứa acid succinic

E-Sản sinh acid succinic, acid acetic và có sinh CO2

                                                   6.56- Chi Malonomonas

     EE- Sản sinh acid succinic, acid acetic, không sinh CO2

                                                                  6.57- Chi Succinovibrio

     CC- Không di động

D-Sản sinh acid acetic, acid lactic và acid succinic

                                                   6.33- Chi Mitsuokella

DD-Trong hỗn hợp acid không có acid lactic

E-Sản sinh acid propionic và acid succinic

                                                   6.46- Chi Rikenella

     EE- Sản sinh acid acetic và acid succinic

F-    Tế bào hình xoắn, di động

6.58- Chi  Anaerobiospirrillum

                         FF- Không di động

G-Tế bào hình que ngắn, chủ yếu sống ở dạ cỏ và manh  tràng

                           6.59- Chi Fibrobacter

                            GG- Tế bào đa hình thái, chủ yếu sống ở khoang miệng

                                                                  6.60- Prevotella

     

 

      

 

 

 
MỤC LỤC