Giáo trình

Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996

Social Sciences

Về đối tượng và nhiệm vụ của xã hội học lao động

Tác giả: Marcovits Danhilo

Tóm tắt

Theo quan điểm của chúng tôi , xã hội học lao động có một vị trí kép trong hệ thống tri thức khoa học. Nó vừa là môn khoa học đại cương đòng thời lại là môn học chuyên biệt. chỉ đi theo nguyên tắc này chúng ta mới có thể khắc phục được sự phiến diện đã diễn ra ở một số nước (khuynh hướng thiên về ứng dụng thực hành ở Mỹ và thiên về nhân văn ở Pháp)

Trên cơ sở các nghiên cứu thực tế và hiểu biết về lí luận về lao động ta xác định được những phạm trù của xã hội học đại cương mà trước hết là nhận thức về xã hội như khối tổng hòa các mối quan hệ xã hội, nhân thức về bản chất của các hiện tượng xã hội, về sự phân loại các hiện tượng đó xác định vị trí của lao động do con người thục hiện như một hoạt động mang tính xã hội trong hệ thống phân loại này, nhận thúc về con người như khách thể nghiên cứu của xã hội học cũng như về vai trò của lao động trong sự phát sinh và phát triển của loài người.

Nội dung

  1. Nhân tố con người ( lực lượng lao động)
  2. Đạo đức lao động và các dạng trách nhiệm trong các nhóm lao động

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự