GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục (Green sulfure bacteria)

Thuộc nhóm này là các vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, có khả năng quang tự dưỡng vô cơ (photolithoautotroph), tế bào có chứa chlorophyll a cùng với b , c hoặc e, chứa caroten nhóm 5, hệ thống quang hợp  liên quan đến các lục thể (chlorosom) và độc lập đối với màng sinh chất. Để dùng làm nguồn cho điện tử (electron donors) trong quang hợp thường sử dụng H2, H2S hay S Hạt lưu huỳnh tích luỹ bên ngoài tế bào Không có khả năng di động  , một số loài có túi khí;  tỷ lệ G+C là 48-58%.

  • Chi Chlorobium
  • Chi Prosthecochloris
  • Chi Pelodictyon
  • Chi Ancalichliris
  • Chi Chloroherpeton

 

 
MỤC LỤC