GIÁO TRÌNH

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía (Purple sulfur bacteria)

Thuộc nhóm này là các vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, có khả năng quang tự dưỡng vô cơ (photolithoautotroph), tế bào có chứa chlorophyll a hoặc b , hệ thống quang hợp chứa các màng hình cầu hay hình phiến (lamellar) gắn với màng sinh chất. Để dùng làm nguồn cho điện tử (electron donors) trong quang hợp thường sử dụng H2, H2S hay S .  Có khả năng di động với tiên mao mọc ở cực, có loài chu mao, tỷ lệ G+C là 45-70%.

Họ Chromatiaceae:

 • Chi Thiospirium
 • Chi Chromatium
 • Chi Thiocapsa
 • Chi Thiocystis
 • Chi Thiospirillum
 • Chi Thiorhodovibrio
 • Chi Amoebobacter
 • Chi Lamprobacter
 • Chi Lamprocystis
 • Chi Thiodyction
 • Chi Thiopedia
 • Chi Rhabdochromatium
 • Chi Thiorhodococcus

 

 

 

  

Họ Ectothiorhodospiraceae:

 • Chi Ectothiorhodospirace
 • Chi Halorhodospira
 
MỤC LỤC