Giáo trình

Giáo trình Vi sinh vật học

Science and Technology

Vi khuẩn sinh nội bào tử

Tác giả: Nguyễn Lân Dũng

Vi khuẩn sinh nội bào tử  (Endospore-forming bacteria):

       A-Vi khuẩn hình cầu

 

                                                        2.1- Chi Sporosarcina

         AA-Vi khuẩn hình que

           

 B-Kỵ khí bắt buộc

                   C-Sinh trưởng được ở nồng độ  3-12% NaCl

                                                        2,2- Chi Sporohalobacter

                   CC-Không sinh trưởng được ở nồng độ 3-12% NaCl

                        D-Khử sulfat

                                                        2.3- Chi Desulfotomaculum

                       DD-Không khử sulfat

                            E-Phân giải Axit 3-hydroxybenzoic

                                                        2.4- Chi Sporomaculum

                            EE- Không phân giải Axit 3-hydroxybenzoic

                                 F- Chiều rộng của tế bào > 2,5mm

                                                        2.5- Chi Oscillosporia

                               FF- Chiều rộng của tế bào < 2,5mm

                                      G-Sử dụng axit béo bão hoà và axit butyric

                                                        2.6- Chi Syntrophospora

                                      GG- Không sử dụng axit béo bão hoà

                                                        2.7- Clostridium

        

 BB- Vi hiếu khí

                                                        2.8-Sporolactobacillus

        

 BBB- Hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc

C-   Phân giải lignin trên môi trường kiềm

                                          2.9- Amphibacillus

CC- Không phân giải lignin trên môi trường kiềm

  D-Sinh trưởng trên môi trường > 10% NaCl

                                     2.10- Halobacillus

  DD-Không sinh trưởng trên môi trường > 10% NaCl

   E-Có thể phân giải Thiamin

                                2.11-  Aneurinibacillus

   EE- Không có thể phân giải Thiamin

      F-Có chứa acid béo vòng w trong lipid

                                2.12- Alicycolobacillus

      FF- Không chứa acid béo vòng w

          G- Có thể tạp giao với 515F (chạy PCR)

                                2.13- Paenibacillus

           GG-Không thể tạp giao với 515F

               H- Có thể tạp giao với 1741F (chạy PCR)

                                2.14-  Brevibacillus

               HH- Không thể tạo giao với 1741F

I-Phân giải quặng pyrit

        2.15- Sulfidobacillus

II-Không phân giải quặng pyrit

        1.16- Bacillus

 

Mục lục
Đánh giá:
5.0 dựa trên 2 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự