Giáo trình

Tạp chí Xã Hội Học, Năm 1998, Số 1

Social Sciences

Xã hội học: Từ vấn đề cơ bản đến chuyên ngành

Tác giả: Lê Ngọc Hùng

Tóm tắt

Trả lời câu hỏi: lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành của xã hội học như xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học lao động, xã hội học văn hoá v.v... là gì, nghiên cứu cái gì phụ thuộc vào quan niệm về đối tượng và vấn đề cơ bản của xã hội học. Với tư cách bộ phận của khoa học xã hội học, bất kỳ chuyên ngành nào của nó cũng có thể được hiểu là phức thể các tri thức, lý luận, phạm trù, khái niệm, phương pháp xã hội học được vận dụng và phát triển để nghiên cứu một lĩnh vực nhất định của mối quan hệ giữa con người và xã hội. ý tưởng này cần được làm rõ. Trong phạm vi bài viết này, trước hết chúng tôi mạnh dạn trao đổi với nhận xét của bạn đọc nêu ra gần đây liên quan tới quan niệm của chúng tôi về đối tượng nghiên cứu và vấn đề cơ bản của xã hội học. Tiếp theo, chúng tôi góp một số suy nghĩ về hoàn thiện giáo trình xã hội học nông thôn như là một trường hợp cụ thể phát triển giáo trình chuyên ngành của xã hội học xuất phát từ vấn đề cơ bản của xã hội học.

Nội dung

  1. Vấn đề cơ bản của xã hội học và tiếp cận: từ cái gì hay từ như thế nào ?
  2. Hệ thống hay không hệ thống: vấn đề là cái gì chứ không phải là như thế nào ?
  3. Nghiên cứu và giáo trình chuyên ngành của xã hội học

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm