Tài liệu

Bài 3: Ứng dụng kỹ thuật GIS trong phân hạng đất nông nghiệp

MỤC ĐÍCH

 • Sử dụng các khả năng của kỹ thuật GIS để phân hạng đất nông nghiệp ứng dụng trong địa chính.
 • Giúp cho sinh viên ứng dụng các khả năng của kỹ thuật GIS qua việc sử dụng các phần mềm chuyên biệt để phục vụ cho công tác phân hạng đất nông nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP

 • Dựa vào 5 yếu tố phân hạng đất đã lưu trong máy như sau.

Xác định ngăn thư mục chứa các file bản đồ hoạt động của IDRISI

Chọn Environment\ENVIRON:

Gán điểm cho từng bản đồ đơn tính

Trong bài phân hạng này ta dùng 5 bản đồ (chất đất, vị trí, địa hình, khí hậu, tưới tiêu) dựa vào tiêu chuẩn 5 yếu tố phân hạng đất tính thuế của chính phủ. Ban hành kèm theo nghị định số 73/CP ngày 25/10/1993.

BẢNG 1 : Tiêu chuẩn từng yếu tố để phân hạng đất tính thuế của các cây trồng chính

Phương pháp được thực như sau :

 • Tạo file điểm cho từng bản đồ đơn tính.
 • Chọn Data entry.
 • Chọn Edit.
 • Xuát hiện hội thoại sau.
 • File type to be edited : kiểu file biên t ập.
 • Chọn value file.
 • File name: đặt tên file để biên t ập.
 • Chọn OK.

Cho ra hộp thoại sau:

 • Data type for the new value file: Kiểu giá trị dữ liệu mới.
 • chọn Interger.
 • Chọn OK

Cho ra hộp thoại mới để nhập những giá trị cần gán.

 • Cột bên trái: Nhập những giá trị cũ cần gán.
 • Cột bên phải: Nhập những giá trị mới được gán.

Tiếp tục tạo cho 4 file điểm còn lại như trên.

 • Gán điểm cho các bản đồ đơn tính này dựa vào bảng tiêu chuẩn từng yếu tố để phân hạng đất tính thuế của các cây trồng chính - Ban hành kèm theo Nghị Định số 73/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ.

Ghi chú : mỗi giá trị của 2 cột chỉ cách nhau một khoảng trống Spacebar.

Khi gán đầy đủ các giá trị ta chon .

 • Chọn Save.
 • Chọn Exit.
 • Gán các giá trị file điểm vừa tao ở trên cho từng bản đồ.
 • Chọn Data entry.
 • Chọn Assign

Cho ra hộp thoại sau :

 • Feature definition image: Chọn tên file bản đồ cần được gán.
 • Attribute value file: Chọn tên file giá trị thuộc tính đã được biên tập ở phần trên.
 • Out put image: Nhập tên bản đồ sau khi phân loại lại.
 • Chọn OK.
 • Chồng lấp các bản đồ đơn tính vừa gán điểm.(Overlaying)

+ Chọn: Analysis.

+ Chọn: Database query.

+ Chọn: Overlay.

Cho ra hộp thoại sau :

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

+ First image: nhập bản đồ thứ nhất để chồng lấp.

+ Second image: nhập tên bản đồ thứ hai để chồng lấp.

+ Output image: đặt tên bản đồ sau khi chồng lấp.

+ Fi rst + Second Chọn phương pháp cộng trong mục Overlay options

+ OK.

 • Phân cấp lại bản đồ theo chỉ tiêu sau: Chọn bản đồ vừa chồng lấp từ 5 bản đồ gán điểm ở trên để phân cấp lại

Sử dụng thang điểm của tổng cục địa chính đã qui định

 • Hạng I: >= 39 điểm.
 • Hạng II: Từ 33 - 38 điểm.
 • Hạng III: Từ 27 - 32 điểm.
 • Hạng IV: Từ 21 - 26 điểm.
 • Hạng V: Từ 15 - 20 điểm.
 • Hạng VI: < 15 điểm.

PHÂN CẤP LẠI BẢN ĐỒ : RECLASSIFICATION

+ Chọn: Analysis.

+ Chọn: Database query.

+ Chọn: Reclass cho ra hộp hội thoại sau :

 • Type of file to reclass: kiểu file để phân loại, chọn Image file.
 • Classification type: kiểu phân loại, chọn use-defined reclass.
 • Input file: nhập tên file cần để phân loại lại.
 • Assign a new value of: nhập giá trị mới cần gán.
 • To all value from: nhập giá trị đầu tiên cần phân loại.
 • To just less than: nhập giá trị cuối cần phân loại.
 • Chọn OK.

Hiển thị bản đồ

+ Chọn Display

+ Chọn Display Launcher P5

+ Chọn Name of file to display: tên bản đồ thích nghi theo tham số.

+ Chọn Legend (chú dẫn)

+ Chọn Qualitative 256 (giá trị màu cần hiển thị)

+ Chọn Scale bar (thanh tỷ lệ)

+ Chọn North arrow (Hướng Bắc)

+ OK

Lưu bản đồ hạng đất nông nghiệp dạng .BMP chuyển sang Paint chỉnh sửa

Khi bản đồ hiển thị trên màn hình

+ Chọn Save Composition

+ Hiển thị hộp hội thoại:

 • Chọn Screem dump map window as BMP files

* File name: gán tên bản đồ

Tính diện tích thích nghi cho từng hạng đất trong đơn vị hành chính

Cross Tab 2 bản đồ: Ranh giới hành chánh với bản vừa phân hạng đất.

Thực hiện như sau:

- Chọn Analysis

- Chọn Database Query

- Chọn Cross Tab

Hiển thị hộp hội thoại:

+ Firstimage:Bản đồ thứ nhất cần Crosstab

+ Second image: Bản đồ thứ hai cần Crosstab

+ Chọn Cross-classification image trong output type

+ Output image: Đặt tên bản đồ cần xuất ra.

+ Chọn OK.

Tính điện tích cho bản đồ vừa crosstab với bản đồ ranh giới hành chánh

- Chọn Analysis

- Chọn Database Query

- Chọn Area cho ra hội thoại sau

+ Input Image: Chọn tên bản đồ cần tính diện tich.

+ Output Format: Chọn Tabular

+ Calculate area as: Chọn Hectares

+ OK

- Xuất hiện bảng diện tích cho từng cấp thích nghi sau đó ta Save lại.

- Sang chương trình Excel chỉnh sửa và lưu trữ.

KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

 • Xây dựng hoàn chỉnh bản đồ 6 hạng đất nông nghiệp từ các bản đồ đơn tính theo Nghị Định 73/CP.
 • Tính diện tích từng hạng đất theo ranh giới hành chính của khu vực nghiên cứu.
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự