Tài liệu

Bài 4: Ứng dụng kỹ thuật GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

MỤC ĐÍCH

 • Sử dụng các khả năng của kỹ thuật GIS xây dựng hoàn chỉnh bản đồ đơn vị đất đai.
 • Giúp cho sinh viên áp dụng các khả năng của kỹ thuật GIS trong việc chồng lắp, tính toán xây dựng bản đồ đơn vị đất đai.

PHƯƠNG PHÁP

Đánh giá khả năng thích nghi các cơ cấu cây trồng dựa theo 3 yếu tố chuẩn đoán sau đây:

 • Đất
 • Độ sâu ngập
 • Lượng mưa

Chuyển dữ liệu raster vào phần mềm GIS (Idrisi)

Phương pháp thực hiện giống như bài 1.

Toạ độ địa lý thực của khu vực nghiên cứu

min. X: 577423

max. X: 583324

min. Y: 1095402

max. Y: 1104519

ĐẤT

1: Đất không phèn.

2: Đất phèn tiềm tàng.

3: Đất phèn hoạt động.

4: Đất Thổ Quả .

ĐỘ SÂU NGẬP

1: Độ sâu ngập 0 - 20 cm.

2: Độ sâu ngập 21 - 40 cm.

3: Độ sâu ngập 41 - 60 cm

4: Độ sâu ngập > 60 cm

MƯA

1: Lượng mưa 1400 - 1600 mm/năm.

2: Lượng mưa >1600 mm/năm.

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

Tổ hợp 3 bản đồ: đất, độ sâu ngập và lượng mưa lại với nhau.

 • CrossTab 3 bản đồ lại với nhau.

Thực hiện như sau:

- Chọn Analysis

- Chọn Database Query

- Chọn Cross Tab

Hiển thị hộp hội thoại:

+ Firstimage: Bản đồ thứ nhất cần Crosstab

+ Second image: Bản đồ thứ nhất cần Crosstab

+ Chọn Cross-classification image trong output type

+ Output image: Đặt tên bản đồ cần xuất ra.

+ Chọn OK.

Ta được bản đồ đã Crosstab như sau:

- Khi Cross Tab các bản đồ lại ta cần ghi lại đơn vị đất đai và các cấp thích nghi của chúng vào giấy hoặc chuyển nhập trực tiếp vào chương trình Excel.

Bảng 2 : Bảng tổng hợp đơn vị đất đai.

ĐƠN VỊĐẤT ĐAI
CẤP THÍCH NGHI CỦA CÁC YÊU TỐ
ĐẤT ĐỘ SÂU NGẬP MƯA
123.. 212.. 122.. 111..
 • Dựa vào bảng phân cấp các yếu tố thích nghi để tính được thích nghi đơn tính của từng đơn vị bản đồ đất đai.

Phân cấp lại bản bản đồ đơn vị đất đai: Do bản đồ vừa Crosstab từ 3 bản đồ đơn tính còn nhiều cấp thích nghi " 0" không có trong đơn vị hành chánh của bản đồ. Vì vậy ta cần phân cấp lại bản đồ đơn vị đất đai từ bản đồ vừa crosstab 3 bản đồ đơn tính trên.

Nhập các giá trị đơn vị đất đai mới và giá trị đơn vị cũ như sau.

 • Chọn Edit\Data entry.
 • Chọn Edit.

Cho ra hộp thoại sau :

 • File type to be edited: kiểu file biên tập. Chọn value file.
 • File name: đặt tên file để biên tập.
 • OK.

Cho ra hộp thoại sau:

 • Data type for the new value file: chọn Interger hoặc Real.
 • OK.

Cho ra hộp thoại mới để nhập những giá trị cần gán.

Tiến hành gán các giá trị đơn vị đất đai mới này cho bản đồ vừa tổ hợp ở trên để được bản đồ đơn vị đất đai.

 • Chọn Assign\Data entry.
 • Chọn Assign

Cho ra hộp thoại sau :

 • Feature definition image: Chọn tên file bản đồ cần được gán.
 • Attribute value file: Chọn tên file thuộc tính đã biên tập ở trên.
 • Out put image: nhập tên bản đồ sau khi phân loại lại.

- OK.

Hiển thị bản đồ

 • Chọn Display
 • Chọn Display Launcher P5
 • Chọn Name of file to display: tên bản đồ thích nghi theo tham số.
 • Chọn Legend (chú dẫn)
 • Chọn Qualitative 256 (giá trị màu cần hiển thị)
 • Chọn Scale bar (thanh tỷ lệ)
 • Chọn North arrow (Hướng Bắc)
 • OK

Lưu bản đồ đơn vị đất đai sang dạng .BMP chuyển sang Paint chỉnh sửa

Khi bản đồ hiển thị trên màn hình

+ Chọn Save Composition

+ Hiển thị hộp hội thoại:

 • Chọn Screem dump map window as BMP files

* File name: gán tên bản đồ

KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

 • Xây dựng hoàn chỉnh bản đồ đơn vị đất đai cho khu vực nghiên cứu
 • Hoàn chỉnh bảng tổng hợp đơn vị đất đai bằng chương trình Excel
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự