Tài liệu

Bài 7: Phương pháp nhập dữ liệu và xây dựng bản đồ phân bố vùng ô nhiễm

MỤC ĐÍCH

- Nhập toạ độ x,y đã đo được ở mỗi trạm.

- Nhập dữ liệu lượng CO2 thải ra ở dạng số vào chương trình SURFER để tạo bản đồ.

- Chuyển dữ liệu từ dạng số sang dạng bản đồ

PHƯƠNG PHÁP

Nhập dữ liệu

a. Chuẩn bị số liệu:

- Số liệu được thu thập từ các trạn thí nghiệm.

- Xác định tọa độ của mỗi số liệu được thu thập.

b. Nhập số liệu:

- Vào Start - Program, chọn SURFER xuất hiện màn hình làm việc của chương trình SURFER.

 • Trên menu File chọn New: xuất hiện hộp thoại New Window.
 • Chọn Worksheel - OK: xuất hiện bảng tính SURFER.
 • Nhập số liệu vào bảng tính theo từng cột.
 • Nhập tọa độ của mỗi số liệu tương ứng.

c. Lưu số liệu:

- Để tránh bị mất số liệu do sự cố hay số liệu quá nhiều có thể thực hiện thao tác này trước hay trong khi nhập số liệu.

 • Trên menu File chọn Save: xuất hiện hộp thoại Save hay Save As.
 • Ở mục Directories: chọn thư mục chứa dữ liệu để lưu số liệu vào.
 • Ở mục File Name: đánh tên file vào với đuôi mặc nhiên *.dat.
 • Xong chọn OK.

Xây dựng bản đồ

a. Chọn chế độ màn hình vẽ bản đồ:

 • Từ menu File chọn New: xuất hiện hộp thoại New Window.
 • Chọn Plot
 • Chọn OK: màn hình chuyển sang chế độ vẽ bản đồ.

b. Gọi số liệu:

- Trên menu Gird chọn Data: Xuất hiện hộp thoại Open Data.

 • Ở mục Directories: Chọn thư mục đã lưu số liệu vào.
 • Ở mục File Name: Đánh tên File số liệu vừa lưu trong phần nhập số liệu.
 • Xong chọn OK

- Màn hình xuất hiện hộp thoại thứ 2: Scattered Data Interpolation.

 • Ở mục Data Colums:
 • X : Chọn cột số liệu chứa tọa độ X.
 • Y : Chọn cột số liệu chứa tọa độ Y.
 • Z : Chọn cột chứa số liệu cần vẽ.
 • Ở mục Kriging Method: Chọn Kriging.
 • Xong chọn Browse để lưu lại phần vừa định dạng: xuất hiện hộp thoại Save Grig.
 • Ở mục Directories: Chọn thư mục.
 • Ở mục File Name: Đánh tên file với đuôi mặc nhiên *.grd.
 • Xong chọn OK: màn hình quay trở về hộp thoại Scattered Data Interpolation.
 • Chọn OK.

Vẽ bản đồ:

- Trên menu Map chọn Contour : xuất hiện hộp thoại Open Grid.

 • Directories: Chọn thư mục chứa file số liệu cần vẽ.
 • File Name: Chọn tên file số liệu cần gọi.
 • Chọn OK: Xuất hiện hộp thoại Contour Map.
 • Filled Contours: Chọn Fill Contours bằng cách click chuột trái vào ô này cho xuất hiện dấu nháy.
 • Smoothing: Chọn Smooth Contour tương tự như trên.
 • Amout : Chọn High.
 • Contour Levels :
  • Chọn Level: Để bỏ hay thêm vào contour tùy theo yêu cầu bản đồ.
  • Chọn Line: để chọn hay không chọn đường phân biệt giữa các contour.
  • Chọn Fill: Cho màu tuỳ ý theo từng contour.
  • Chọn Label: Để vẽ hay không vẽ giá trị (dạng số) trên mỗi contour.
  • Chọn Hach: Chọn NO

Lưu bản đồ lại: Chọn Save để lưu lại phần vừa định dạng, xuất hiện hộp thoại Save As.

 • Directories: Chọn thư mục.
 • File Name: Đánh tên file với đuôi *.lvl.
 • Xong chọn OK: Màn hình trở về hộp thoại Contour Map.
 • Chọn OK: Màn hình sẽ hiển thị bản đồ vừa vẽ.

Chỉnh sửa bản đồ:

- Để bỏ chú dẫn trên bản đồ chọn menu Map

 • Chọn Axis
 • Chọn Show: Xuất hiện hộp thoại Show Axis (Click chuột trái vào các dòng bên dưới này để bỏ chú dẫn trên bản đồ).
 • Bottom Axis:Chú dẩn bên dưới bản đồ.
 • Top Axis:Chú dẩn bên trên bản đồ.
 • Left Axis:Chú dẩn bên trái bản đồ.

Right Axis:Chú dẩn bên phải bản đồ.

 • Xong chọn OK.

- Sao chép, cắt, dán bản đồ từ menu Edit

 • Chọn Copy: Để sao bản đồ và dán vào Clipboard.
 • Paste Special:Dán bản đồ lại theo mục đích cần vẽ : xuất hiện hộp thoại Clipboard Formats:
 • Chọn Picture dạng ảnh
 • Chọn Break Apart Metafiles tách riêng lớp bản đồ mới dán vào

Chuyển bản đồ sang Idrisi để xử lý

- Trên Menu File : Chọn Export : Xuất hiện menu Export.

 • Directories:Chọn thư mục.
 • File Name:Đánh tên file với đuôi *.bmp.
 • Xong OK: Xuất hiện hộp thoại Windows Bitmap Export.
 • Width: Chiều rộng bản đồ.
 • Height: Chiều cao bản đồ.

KẾT QUẢ CẦN PHẢI ĐẠT

- Nhập toàn bộ số liệu ô nhiễm CO vào trong chương trình Surfer.

- Chọn lựa phương pháp nội suy để vẽ bản đồ ô nhiễm CO cho khu vực nghiên cứu.

- Chuyển bản đồ sang phần mềm Idrisi để phân tích, đánh giá và so sánh sự ô nhiễm CO giữa các chu kỳ.

(Ghi chú: việc thực hiện phân tích, đánh giá trong chương trình Idrisi giống như chương 2,3 ở trên)

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự