Tài liệu

Bài tập - Giải gần đúng phương trình vi phân cấp

Science and Technology

Bài tập

Bài 1. Hãy viết chương trình trong ngôn ngữ lập trình C giải gần đúng bài toán Côsi cho phương trình vi phân thường theo phương pháp Euler.

Bài 2. Hãy viết chương trình trong ngôn ngữ lập trình C giải gần đúng bài toán Côsi cho phương trình vi phân thường theo phương pháp Euler cải tiến 1 và cải tiến 2..

Bài 3. Hãy viết chương trình trong ngôn ngữ lập trình C giải gần đúng bài toán Côsi cho phương trình vi phân thường theo phương pháp Runge-Kutta.

Bài 4. Dùng chương trình đã viết giải các phương trình sau bằng phương pháp Euler.

a) y’ = xy/2 với y(0) =1; h=0.1; [a,b]= [0,1]

b) y’ = x2+y2 với y(0) =0; h=0.1; [a,b]= [0,1]

Bài 5. Viết chương trình giải hệ phương trình vi phân sau bằng phương pháp Euler.

Bài 6. Dùng chương trình đã viết giải các phương trình vi phân sau bằng phương pháp Runge-Kutta với h=0.2; sau đó h=0.1.

a) y’=y-x; y(0)=1.5; a=0; b=1;

b) y’=y/x -y2 ; y(1)=1; a=1; b=2

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự