Tài liệu

Bài tập kinh tế lương

Science and Technology

Bài tập

1. Kết quả ước lượng được có phù hợp với lí thuyết kinh tế hay không?

Khi thu nhập tăng thì nhu cầu tăng. Mô hình phù hợp với lí thuyết kinh tế.

2. Cho biết ý nghĩa của 0

β1 size 12{β rSub { size 8{1} } } {} và 1 β2 size 12{β rSub { size 8{2} } } {}

3. Khi thu nhập tăng 10.000 đồng (10 đơn vị) thì nhu cầu (trung bình) tăng ít nhất bao

nhiêu.

- Theo yêu cầu của bài toán ta phải tìm khoảng tin cậy tối thiểu với độ tin cậy (1 - α size 12{α} {}) =

0,95 cho tham số β1 size 12{β rSub { size 8{1} } } {}. Khoảng tin cậy đó là:

β1 size 12{β rSub { size 8{1} } } {} size 12{ >= {}} {}β1ˆ size 12{ {β rSub { size 8{1} } } cSup { size 8{ widehat } } } {} - tαnk size 12{t rSub { size 8{α} rSup { size 8{n - k} } } } {}Se( β1ˆ size 12{ {β rSub { size 8{1} } } cSup { size 8{ widehat } } } {})

Khi thu nhập tăng 10.000 đồng/tháng thì nhu cầu (trung bình) tăng ít nhất 0,4635

lít/tháng.

4. Hãy ước lượng mức tăng nhu cầu về bia băng khoảng tin cậy 95% khi thu nhập tăng

100.000 đồng (10 đơn vị).

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự