Tài liệu

Bài tập (Lập trình Soket,UDP và TCP)

Science and Technology
  • Viết chương trỡnh kiểm tra xem mỏy 192.168.1.1 cú dịch vụ FTP đang chạy hay không ?
  • Viết chương trỡnh kiểm tra xem mỏy "Servercntt" cú dịch vụ FTP đang chạy hay không ?
  • Viết chương trỡnh Telnet ở trờn cho hoàn thiện.(cú thể thay đổi tên máy, cổng…)
  • Viết chương trỡnh Server giải đáp tên miền. Nếu máy khách gửi tên máy thỡ server sẽ gửi về địa chỉ IP. (danh sách này tự tạo ra – khoảng 3 cặp để minh họa).
  • Viết chương trỡnh Client/Server. Khi Client gửi đường dẫn của tệp nằm trên máy server thỡ server gửi trả cho Client nội dung của tệp đó.
  • Viết chương trỡnh Client/Server để thực hiện CHAT. Trong đó các client gửi cho nhau thông qua "trạm trung chuyển" là Server.
  • Viết chương trỡnh SMTP server (giao thức đó được gửi cho lớp).
  • Viết chương trỡnh client/server trong đó, khi client di chuyển chuột thỡ server cũng di chuyển chuột theo. (dựng cỏc hàm API về SetCursorPos…)
  • Viết chương trỡnh Client/Server: Khi client gửi số xõu "shutdown", "restart" thỡ Server sẽ tắt mỏy và khởi động tương ứng. (dựng hàm API ExitWindow…)
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự