Tài liệu

Bài tập về các câu lệnh đơn trong C

Mục đích yêu cầu

Làm quen và nắm vững các lệnh đơn giản (printf, scanf), các kiểu dữ liệu chuẩn (int, long, char, float...), các phép toán và các hàm chuẩn của ngôn ngữ lập trình C. Thực hiện viết các chương trình hoàn chỉnh sử dụng các lệnh đơn giản và các kiểu dữ liệu chuẩn đó.

Nội dung

1. Viết chương trình in lên màn hình một thiệp mời dự sinh nhật có dạng:

*******************************************

THIEP MOI

Thân mời bạn : Nguyễn Mạnh Hùng

Tới dự lễ sinh nhật của mình

Vào lúc 19h ngày 12/10/2005

Tại 05/42 Trần Phú - Cần Thơ

Rất mong được đón tiếp !

Hồ Thu Hương

*******************************************

2. Viết chương trình nhập vào bán kính r của một hình tròn. Tính chu vi và diện tích của hình tròn theo công thức :

Chu vi CV = 2*Pi*r

Diện tích S = Pi*r*r

In các kết quả lên màn hình

3. Viết chương trình nhập vào độ dài 3 cạnh a, b, c của một tam giác. Tính chu vi và diện tích của tam giác theo công thức:

Chu vi CV = a+b+c

Diện tích S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))

Trong đó: p=CV/2

In các kết quả lên màn hình

4. Viết chương trình tính logax với a, x là các số thực nhập vào từ bàn phím, và x>0, a>0, a != 1.( dùng logax=lnx/lna)

5. Viết chương trình nhập vào tọa độ của hai điểm (x1, y1) và (x2, y2)

a) Tính hệ số góc của đường thẳng đi qua hai điểm đó theo công thức:

Hệ số góc = (y2 - y1) /(x2 - x1)

b) Tính khoảng cách giữa hai điểm theo công thức:

Khoảng cách = y2y12+x2x12 size 12{ sqrt { left (y rSub { size 8{2} } - y rSub { size 8{1} } right ) rSup { size 8{2} } + left (x rSub { size 8{2} } - x rSub { size 8{1} } right ) rSup { size 8{2} } } } {}

6. Viết chương trình nhập vào một ký tự:

a) In ra mã Ascii của ký tự đó.

b) In ra ký tự kế tiếp của nó.

7. Viết chương trình nhập vào các giá trị điện trở R1, R2, R3 của một mạch điện :

Tính tổng trở theo công thức: 1R=1R1+1R2+1R3 size 12{ { {1} over {R} } = { {1} over {R rSub { size 8{1} } } } + { {1} over {R rSub { size 8{2} } } } + { {1} over {R rSub { size 8{3} } } } } {}

8. Viết chương trình nhập vào điểm ba môn Toán, Lý, Hóa của một học sinh. In ra điểm trung bình của học sinh đó với hai số lẻ thập phân.

9. Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm. In ra ngày tháng năm theo dạng dd/mm/yy. (dd: ngày, mm: tháng, yy : năm. Ví dụ: 20/11/99 )

10. Viết chương trình đảo ngược một số nguyên dương có đúng 3 chữ số.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự