Tài liệu

Bài thực hành về cấu trúc rẽ nhánh

Science and Technology

B1: Viết chương trình nhập x thực và tính y theo công thức :

        y =

Hướng dẫn: Chuyển biểu thức trên về các hàm đã biết, sau đó sử dụng cấu trúc rẽ nhánh if

Nếu x=2 hoặc x=-2 thì y=0

Nếu x>2 hoặc x<-2 thì y=-e1/3 * ln(- x*x+4)

Nếu x>-2 và x<2 thì y=e1/3 * ln(x*x-4)

B2: Viết chương trình nhập x thực và tính y theo công thức :

           

Hướng dẫn: Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh if

B3: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím: giờ, phút, giây. Cộng thêm một số

giây cũng được nhập từ bàn phím. Hãy in ra kết quả sau khi cộng xong.

Hướng dẫn:

- Gọi số giây được cộng thêm là: ss. Gán giây=giây+ss.

- Nếu giây≥60 thì: phút=phút + giây / 60 và giây=giây % 60.

- Nếu phút≥60 thì: giờ:=giờ + phút / 60 và phút:=phút % 60.

B4: Viết chương trình nhập vào ngày, tháng, năm. Máy sẽ hiện lên ngày, tháng,

năm hôm sau.

Hướng dẫn: Biện luận theo tháng. Gom tháng thành 3 nhóm: tháng có 31 ngày (1,3,5,7,8,10,12),

tháng có 30 ngày (4,6,9,11) và tháng 2 (có 28 hoặc 29 ngày tùy theo năm nhuận).

Dùng lệnh lựa chọn: switch

B5: Nhập vào họ tên và điểm thi tổng kết của một môn học nào đó(điểm thi của môn học là số nguyên). Sau đó hiện thị họ tên và xếp loại của môn học đó ra màn hình. Biết rằng:

Điểm thi>=9 thì đạt loại xuất sắc

Điểm thi>=8 và <9 thì đạt loại giỏi

Điểm thi>=7 và <8 thì đạt loại khá

Điểm thi>=6 và <7 thì đạt loại trung bình khá

Điểm thi>=5 và <6 thì đạt loại trung bình

Còn lại thì đạt loại kém

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự