Tài liệu

Bài thực hành về cấu trúc rẽ nhánh

Science and Technology

Bài 1. Cho hàm số f(x) = 2 nếu x ≤ 1

                            f(x) = x² + 1 nếu x > 1

         Viết chương trình nhập số thực x từ bàn phím để tính giá trị của hàm số f(x)

Bài 2. Hàm số f(x) được xác định như sau:

                    x nếu         x > 1

      f(x) =     0 nếu   -1 ≤ x ≤ 1

                  -x nếu        x < -1

         Viết phương trình nhập số thực x từ bàn phím và in ra màn hình giá trị của f(x).

Bài 3. Hàm dấu sgn(x) được xác định như sau:

                         1  nếu         x > 0

      sgn(x) =      1  nếu         x = 0

                        -1 nếu          x < 0

           Viết chương trình nhập vào số thực x và in ra sgn(x)

Bài 4. Viết chương trình nhập số thực x từ bàn phím. Kiểm tra xem x nằm trong hay ngoài các đoạn [-1;0] và [1;2]

Bài 5. Viết chương trình nhập 2 số thực x, y từ bàn phím và các phép tính (+,-,*,/) rồi thực hiện các phép tính đó.

Bài 6. Viết chương trình giải bất phương trình: ax² + bx + c > 0

Bài 7. Viết chương trình giải phương trình trùng phương ax4 + bx² + c = 0

Bài 8. Viết chương trình nhập 4 số thực từ bàn phím.

           a. In ra màn hình số lớn nhất và số nhỏ nhất trong bốn số đó.

           b. Tính xem có bao nhiêu số âm, số dương, số không trong bốn số đó.

Bài 9. Viết chương trình kiểm tra 3 số a, b, c có là ba cạnh của tam giác không? Nếu có hãy nhận diện tam giác đó (vuông, cân , đều) và tình chu vi, diện tích, độ dài ba đường trung tuyến, bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác đó.

Cho biết Chu vi C = 2p = a + b + c, diện tích S = căn của [p(p-a)(p-b)(p-c)] ; đường cao h = 2S/a ; đương trung tuyến m = căn của [(b² + c² - a²/2)2] ; bán kính đường tròn nội và ngoại tiếp R = abc/4S ; r = S/p

Bài 10. Viết chương trình nhập tọa độ 4 điểm A, B, C, D trong mặt phẳng. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA của tứ giác ABCD. Kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình bình hành không?

Bài 11. Viết chương trình tính diện tích của tam giác dựa trên độ dài của 3 cạnh. Chương trình phải có khả năng báo lỗi khi người dùng nhập sai (Như độ dài nhỏ hơn 0 hoặc độ dài của 3 cạnh không lập thành một tam giác).Bài 12. Cho 3 số thực x, y, z. Viết chương trình làm nhiệm vụ sau:

  • Có tồn tại hay không 1 tam giác có độ dài 3 cạnh là x, y, z.
  • Nếu tồn tại thì đây là tam giác vuông, thường hay cân.

Bài 13. Viết chương trình giải hệ phương trình:

Giải bằng phương pháp tính định thức và phương pháp ma trận nghịch đảo.

Bài 14. Giải phương trình bậc 2 với a, b, c được nhập vào từ bàn phím. Chú ý xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra.

Bài 15. Nhập vào một số x dùng để biểu diễn thời gian tính theo giây. Viết chương trình chuyển các số này ra dạng giờ-phút-giây.

Bài 16. Nhập vào một tháng và năm bất kỳ. Sau đó hiện lên màn hình tháng đó có bao nhiêu ngày.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự