Tài liệu

Bài thực hành về nhập xuất tệp tin trong C#.docx

Science and Technology

B1: Sinh một dẫy số nguyên ngẫu nhiên, ghi dẫy số này ra tệp “dayso.dat”. Đọc lại

dẫy số này từ tệp để tìm tất cả các số nguyên tố trong dẫy này và ghi ra tệp

“daynn.dat” (lưu theo 2 dạng: bằng tệp văn bản (có thể đọc được bằng NotePad) và tệp nhị phân)

B2: Sinh ngẫu nhiên một dẫy số, ghi dẫy số này ra tệp tin, sau đó tách tệp này thành

hai tệp, một tệp chứa toàn các phần tử chẵn, tệp còn lại chứa toàn các phần tử lẻ. (lưu theo 2 dạng: bằng tệp văn bản và tệp nhị phân)

B3: Viết chương trình cắt một tệp thành n tệp với n là một số nguyên dương cho

trước.

B4: Cho một tệp văn bản có kích thước nhỏ, viết chương trình kiểm tra xem trong

tệp này có chứa xâu s (cho trước) hay không?

B5: Viết chương trình gộp nhiều tệp tin thành một tệp tin.

B6: Sinh ngẫu nhiên một ma trận

+ Ghi ma trận này ra tệp mt.dat theo quy tắc sau:

- Hàng đầu tiên của tệp ghi số hàng của ma trận

- Hàng thứ 2 của tệp ghi số cột của ma trận

- Các hàng tiếp theo mỗi hàng ghi một hàng tương của ma trận, các phần tử trên một

hàng được cách nhau bởi dấu ‘;’

+ Đọc lại ma trận này từ tệp mt.dat

B7: Sinh ngẫu nhiên một dãy số

+ Ghi dãy số này ra tệp ds.dat theo quy tắc sau:

- Hàng đầu tiên của tệp ghi số phần tử của dãy số

- Hàng thứ 2 của tệp lần lượt ghi các phần tử của dãy số, các phần tử này được phân

cách nhau bởi dấu cách

+ Đọc lại dãy số này từ tệp ds.dat sau đó tính tổng các phần tử và ghi vào hàng thứ 3 của tệp ds.dat

B8: + Sinh ngẫu nhiên một ma trận

+ Ghi ma trận này ra tệp mt.dat theo quy tắc sau:

- Hàng đầu tiên của tệp ghi số hàng của ma trận

- Hàng thứ 2 của tệp ghi số cột của ma trận

- Các hàng tiếp theo mỗi hàng ghi một hàng tương của ma trận

+ Đọc lại ma trận này từ tệp mt.dat

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự