Tài liệu

Bảo vệ quá tải

Bảo vệ quá tải

dòng khởi động của bảo vệ quá tải : I=Kat.IBđmKtv size 12{I rSub { size 8{"kđ"} } = { {K rSub { size 8{"at"} } "." I rSub { size 8{"Bđm"} } } over {K rSub { size 8{"tv"} } } } } {} (2-20)

Dòng khởi động của rơle : IkđR=K(3).InI size 12{I rSub { size 8{"kđR"} } = { {K rSub { size 8{"sđ"} } rSup { size 8{ \( 3 \) } } "." I rSub { size 8{"kđ"} } } over {n rSub { size 8{I} } } } } {} (2-21)

Kat= 1,05; Ktv= 0,85

IBđm: dòng định mức phía đặt bảo vệ tính theo công suất định mức MBA.

Thời gian đặt của bảo vệ:

t = tbv max + Δt (2-22)

tbv max : thời gian lớn nhất của bảo vệ lân cận.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự