Tài liệu

Câu hỏi ôn tập những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp

Business

Câu hỏi ôn tập

-   Khái niệm quản trị? Tại sao nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa có tính nghệ thuật ?

-  Phân tích vai trò của quản trị trong họat động kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay ?

-  Trình bày các chức năng quản trị ?

-   Tầm  quan trọng  của  chức  năng kế  hoạch ? Nội dung của chức năng kế hoạch ? Các loại kế hoạch ? Các bước lập kế hoạch ?

-  Đặc điểm của các cơ cấu tổ chức quản lý ?

- Phân chia quyền hạn trong tổ chức ? Khái niệm ủy quyền ? Các nguyên tắc thực hiện ủy quyền ?

-     Trình bày nội dung và vai trò của chức năng lãnh đạo ?

-     Trình bày vai trò của chức năng kiểm tra ?

-    Tại sao nói lãnh đạo là quá trình tác động đến con người và cần phải quan tâm đến con người ?

-        Vai trò của nhà quản trị ngày nay ? Yêu cầu lựa chọn nhà quản trị ?

-        Nội dung cơ bản của các lý thuyết quản trị : quản trị khoa học, quản trị hành chính, lý thuyết tâm lý – hành vi – tác phong; lý thuyết định lượng trong quản trị ?

-         Nội dung cơ bản của lý thuyết quản trị hiện đại ?

-        Khái niệm quyết định quản trị ? Các kiểu  quyết định ? Tiến trình ra quyết định quản trị ?

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự