TÀI LIỆU

Cầu khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc

Science and Technology

Cầu khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc

Hiếu khí

B-Di động

              C-Ưa mặn bắt buộc, cần NaCl 7,5%

                                                        7.1- Chi Marinococcus

         CC-Không như trên

                                                        7.2- Chi Planococcus

      BB-Không di động

C-Ưa mặn, cần NaCl 7,5%

                       D- Lượng chứa GC > 50mol %

                                                             7.3- Chi Salinicoccus

                       DD- Lượng chứa GC < 50mol %

                                                             7.1- Chi Marinococcus

              CC-Không như trên

D-Sinh acid từ glucose

                                                   7.4- Chi Micrococcus

              DD-Không sinh hay sinh ít acid từ glucose

                                                   7.5- Chi Deinococcus

Kỵ khí không bắt buộc

B-Tỷ lệ G + C trong ADN <  30mol %

                                                             7.6- Chi Melissococcus

           BB- Tỷ lệ G + C trong ADN > 50mol %

                                                             7.7- Chi Stomatococcus

           BBB- Tỷ lệ G + C trong ADN > 30 mol % , nhưng <  50mol %

C- Catalase (+)

                       D- Thành tế bào chứa acid teichoic

                                                             7.8- Chi Staphylococcus

                       DD- Thành tế bào khôngchưá acid teichoic

                                                             7.9- Chi Saccharococcus

              CC- Catalase (-)

D- Ngoài xếp thành đôi còn có dạng xếp thành bốn

                       E- Đề kháng với Vancomycin (30mg)

                                                   7.10- Chi Pediococcus

                       EE- Không đề kháng với Vancomycin

                                                   7.11- Chi Aerococcus

              DD- Không có dạng xếp thành bốn

E-Xếp thành chuỗi rất dài

                                                   7.12- Chi Trichococcus

                       EE- Không xếp thành chuỗi dài

F-Sinh trưởng ở 10°C

                       G- Sinh khí từ glucose

                                          7.13- Chi Leuconostoc

                       GG- Không sinh khí từ glucose

H-   Sinh trưởng ở 45°C

7.14- Chi Enterococcus

                                                     HH- Không sinh trưởng ở 45°C

  I-Di động, sống trong nước

            7.15- Chi Vagococcus

      II- Không di động

            7.16- Chi Lactococcus

                                          FF- Không sinh trưởng ở 10°C

G-Lượng chứa G + C của ADN>35mol %

                                          7.17- Chi Streptococcus

                       GG-Lượng chứa G + C của ADN< 35mol %

                                          7.18- Chi Gemella