Tài liệu

Công cụ trong VB6

Science and Technology

Để tìm hiểu về các công cụ trong VB chúng ta sẽ đề cập tới Add-in

Các công cụ trong add-in

Trình đóng gói và triển khai ứng dụng

Visual Basic cho phép nạp và gỡ bỏ các Add-in dùng để mở rộng môi trờng trong phát triển Visual Basic.

ADD-INS

Từ menu Add-ins, chọn Add-ins manager..hộp thoại Add-ins xuất hiện

Các công cụ trong ADD-INS

Trình cài đặt ứng dụng

Là Trình đóng gói và triển khai ứng dụng sẽ đợc nói rõ ở phần sau

Trình đối tượng dữ liệu tự động

Chỉ có trên phiên bản Professional và Enterprise của VB 6

Trình đối tợng dữ liệu ( Data Object Wizard ) tự động tạo ra các đối tợng tầng giữa ( middle-tier object ) rằng buộc với môi trờng dữ liệu ( Data Environment ) hoặc các UserControl.

Nó cho phép phát sinh các đoạn chơng trình để tạo ra nguồn dữ liệu hiệu chỉnh và User Control để hiển thị và thao tác các dữ liệu thông qua các thủ tục đã lu trữ.

Lưu ý rằng, trớc hết ta phải tạo một Data Environment với các lệnh để lấy về hoặc thao tác trên dữ liệu trớc khi dùng Wizard này.

Các lệnh này bao gồm : Dòng lệnh SELECT

Các lệnh tuỳ chọn nhu INSERT, UPDATE, DELETE

Add-In đợc dùng khi ta cần :

Tạo các Recordset cho phép cập nhật từ các thủ tục đã lu trữ Tạo các User Control để hiển thị và thao tác với CSDL

Tự động phát sinh chơng trình của VISUAL BASIC để thể hiện mối liên hệ giữa các dữ liệu.

Tạo các điều khiển để cho phép hiển thị và thao tác với các mối liên hệ tìm kiếm.

Dùng mô tả bằng văn bản dễ hiểu thay vì một giá trị khó hiểu.

Có mô tả văn bản dễ hiểu cho giá trị Null.

Trình xây dựng dữ liệu tự động

Chỉ có trên phiên bản Professional và Enterprise của VB 6

Trình xây dựng biểu mẫu dữ liệu ( Data Form Wizard ) đợc kết hợp với trình tạo ứng dụng ( Application wizard ), tạo biểu đồ ( Chart ) và lới ( FlexGrid ).

Wizard này đợc thiết kế để tự động phát sinh các biểu mẫu Visual Basic chứa các điều khiển rằng buộc dữ liệu và các thủ tục dùng quản lý thông tin dẫn xuất từ các bảng và các câu truy vấn.

Ta có thể dùng Wizard để tạo các biểu mẫu từ một bảng hay một câu truy vấn, hoặc một biểu mẫu kiểu Master/Detail chứa các mối quan hệ phức tạp loại một – nhiều. Nếu sử dụng điền khiển ta có thể dùng biểu mẫu kiểu lới hay kiểu mảng ( datasheet ) . Wizard chỉ đợc dùng kết nối với kiểu ADO.

Dùng Wizard để :

Thiết kế nhanh chóng các biểu mẫu với các điều khiển rằng buộc với nguồn dữ liệu.

Tạo các biểu mẫu Master/Detail kiểu một mẩu tin, kiểu lới.

Tạo nhanh chóng các khuôn mẫu cho biểu mẫu dựa trên dữ liệu.

Tạo biểu mẫu với một bảng hay kiểu lưới ( hay datasheet)

Xác định loại cơ sở dữ liệu : Là ODBC hay Access

Chọn tên tệp tin cơ sở dữ liệu và kiểu ràng buộc ta muốn sử dụng trên biểu mẫu. Bớc này dùng cho những cơ sở dữ liệu không phải ODBC.

Chọn kiểu biểu mẫu : Có nhiều kiểu :

Một mẩu tin : ở một thời điểm, chỉ một mẩu tin hiển thị. Đây là mặc định.

Bảng dữ liệu ( Datasheet ) :Biểu mẫu hiển thị những trờng đợc chọn theo dạnh bảng dữ liệu ( Datasheet ) dùng điều khiển DataGrid.

Master / Detail : Mẩu tin Master có định dạng là một mẩu tin và mẩu tin Detail là một bảng dữ liệu ( Datasheet ). Khi dữ liệu trong Master thay đổi, dữ liệu trong Detail tự động thay đổi theo do liên kết giữa 2 phần này.

MS Hflex Grid: Biểu mẫu hiển thị dữ liệu xếp theo bảng.

MS Chart: Biểu mẫu hiển thị dữ liệu theo biểu đồ.

Chọn rằng buộc

Điều khiển ADO

Dùng chơng trình của ADO Dùng lớp dữ liệu ( Data class ) Chọn nguồn cho mẩu tin

Chọn điều khiển ta muốn xuất hiện trên biểu mẫu và cho phép Wizard tạo chơng trình cho chúng. Đó là các nút Add, Update, Edit, Refresh, Close, Show Data Control. Kết thúc.

Tạo biểu mẫu Master/ Detail

Xác định cơ sở dữ liệu là ODBC hay Access

Chọn biểu mẫu (tơng tự phần tạo biểu mẫu trớc ) Xác định nguồn dữ liệu cho phần Master

Xác định nguồn dữ liệu cho phần Detail

Xác định dữ liệu cho kết nối một-nhiều giữa Master và Detail.

Chọn điều khiển ta muốn xuất hiện trên biểu mẫu và cho phép Wizard tạo chơng trình cho chúng. Đó là các nút Add, Update, Edit, Refresh, Close, Show data control.

Kết thúc

Biểu mẫu chứa điều khiển dữ liệu ADO

Thu thập các thông tin cần thiết để kết nối với một nguồn dữ liệu

ODBC và cho phếp chọn kiểu ràng buộc. Bớc này chỉ xuất hiện nếu ta chọn Remote ODBC ở bớc định dạng cơ sở dữ liệu.

Trình thiết kế Add-ins tự động

Có trên mọi phiên bản của VB 6

Trình tạo ứng dụng tự động ( Application Wizard ) cho phép ta lưu các chọn lựa thành một profile để dùng lại về sau, cho phép tạo nhiều ứng dụng với cùng một định dạng. Ta còn có thể phóng Data form Wizard và Toolbar Wizard từ trong Trình tạo ứng dụng tự động để tạo các biểu mẫu dữ liệu và thanh công cụ. Menu giờ đây hoàn toàn có thể được hiệu chỉnh.

Trình thiết kế tự động

Chỉ có trên phiên bản ProfessionalEnterprisecủa VB 6.

Dùng trình thiết kế Add-intự động ( Add-inDesigner) để bắt đầu quy trình lập trình cho một Add-inbằng cách chỉ ra cách nạp mặc định tên, mô tả, ứng dụng sau cùng, và các phiên bản. Trình thiết kế hỗ trợ một số đoạn chương trình cho các tập tin DLL hay EXE để đăng ký Add-incho ứng dụng sau cùng.

Khởi tạo một add-in mới

Tạo một Add-is bằng cách chọn NewProjecttừ menu File. Sau đó, chọn Add-in trong hộp hội thoại NewProject.

Trên Tab General, đưa vào các thông tin cơ bản về mô tả add-in, các thức nạp và cho biết ứng dụng nào quản lý nó.

Chọn Tab Advancedđể đưa vào những thông tin bổ sung về các tài nguyên và các giá trị trong Registry.

Để thêm chương trình cho add-in, nhấn đúp chuột lên Add-in Designer. Để biên dịch add-in, chọn Meke exe hay Make add từ menu File

Tiện ích xây dựng lớp

Chỉ có trên phiên bản ProfessionalEnterprisecủa VB.

Tiện ích xây dựng lớp

Tiện ích xây dựng lớp ( Class BuiderUtility) hỗ trợ paramArray, Optional, ByVal và các giớ trị Defaulttrong danh sách tham số và hỗ trợ các Enums. Tiện ích tổ chức các lớp theo phân nhánh trong một đề án của Visual basic. Nó theo dõi các lớp và phát sinh các đoạn chương trình đơn giản để thao tác trên các lớp, bao gồm thuộc tính, phương thức, sự kiện và enum.

Nhấn lên một lớp và tập hợp cho phép sửa đổi nó. Tương ứng với lớp được chọn bên trái và danh sách các thuộc tính, phương thức và sự kiện xuất hiện bên phải. Enum hiển thị trong Tab All.

Trình tạo thanh công cụ tự động

Có trên mọi phiên bản của VB 6.

Khi ta nạp tạo ứng dụng tự động ( ApplicationWizard ), trình thanh công cụ tự động ( ToolbarWizard ) tự động mở khi ta muốn thêm một thanh công cụ có thể hiệu chỉnh vào biểu mẫu.

Ta có thể:

Tạo một thanh công cụ. Đổi thứ tự các nút nhấn.

Thêm Bitmap hay biểu tượng mà ta muốn thêm chức năng.

Trình đóng gói và triển khai ứng dụng

Phát hành ứng dụng

Sau khi viết xong một chương trình Visual Basic ta cần phát hành nó. Ta có thể phát hành qua đĩa, CD, qua mạng, Internet hay Intranet.

Có 2 bước để thực hiện việc phát hành :

Đóng gói: đóng gói các tập tin của chương trình thành những tập tin.CAB để có thể triển khai chúng ở những nơi được chọn, và ta phải tạo chương trình cài đặt tương ứng với kiểu đóng gói.

Triển khai: Chuyển ứng dụng đã được đóng gói đến nơi mà người sử dụng có thể cài đặt từ đó. Điều này có nghĩa là sao chép phần đóng gói xuống đĩa mềm, ổ mạng hay triển khai trên Web site nào đó.

Trình đóng gói và triển khai ứng dụng

Trình đóng gói và triển khai ứng dụng ( Package and deployment Wizard ) có sẵn trên mọi ấn bản VB6.

Trong các phiên bản cũ, nó là SetupWizard, cho phép triển khai các tập tin .CAB lên

Web server. Ổ đĩa mạng hay những thư mục khác. Giờ đây, Trình đóng gói và triển khai ứng dụng hỗ trợ cả ADO, OLE DB, RDO, ODBC và DAO cũng như các ứng dụng IIS và HTML. Nó cũng xử lý tốt hơn các nhóm trong menu Start và các biểu tượng cho chương trình cài đặt. Nó có thể được chay trong VB như một Add-in, hay trên dòng lệnh với tập tin.BAT.

Ngoài ra, ta có thể dùng SetupToolkit(được cung cấp khi ta cài đặt VB ) để hiệu chỉnh các htể hiện trong quy trình cài đặt.

Mở trình đóng gói và triển khai trong VB

Mở đề án ta muốn phát hành

Lưu ý rằng nếu bạn đang làm việc với một nhóm các đề án hoặc có nhiều đề án đang được nạp, bạn phải bảo đảm rằng đề án đem đóng gói là đề án hiện hành trước khi mở Wizard.

Dùng Add-in Manager để nạp trình đóng gói và triển khai ứng dụng, nếu cần : Từ menu Add-ins, chọn Add-inManager, chọn Package and Deployment Wizard từ danh sách, nhấn OK.

Chọn Packageand DeploymentWizard từ menu Add-insđể phóng Wizard.

Trên màn hình chính chọn một trong các tuỳ chọn sau:

Nếu ta muốn tạo một đóng gói chuẩn, đóng gói kiểu Internet hay các tập tin liên quan cho ứng dụng, chọn Package.

Nếu muốn triển khai ứng dụng, chọn Deploy.

Nếu muốn xem, soạn thảo, hay xoá kịch bản, chọn ManagerScripts. Thực hiện lần lượt qua các màn hình của Wizard.

Mở trình đóng gói và triển khai như một ứng dụng độc lập.

Nếu đề án ta muốn đóng gói đang mở,lưu nó lại và thoát khỏi Visual Basic.

Nhấn nút Start, chọn vào Package and Deployment Wizard từ nemu con của VB. Trong danh sách Project của màn hình khởi tạo, chọn đề án ta muốn đóng gói.

Lưu ý : Ta có thể nhấn nút Browse nếu đề án chưa có trong danh sách. Trên màn hình chính, chọn một trong những tuỳ chọn sau :

Nếu muốn tạo một đóng gói chuẩn, đóng gói kiểu Internet, hay các tập tin liên quan, chọn Package.

Nếu muốn triển khai ứng dụng, chọn Deploy.

Nếu muốn xem, soạn thao, hay xoá kịch bản, chọn Manage Scripts. Thực hiện lần lượt qua các màn hình của Wizard.

Thi hành Wizard dưới chế độ silent

Sử dụng kịch bản ta có thể đóng gói và triển khai ứng dụng dưới chế độ Silent. Trong đó, Wizard tự động thi hành và ta không cần tương tác để chọn lựa hay di chuyển trên màn hình. Nó sử dụng các chọn lựa chứa trong kịch bản.

Chế độ Silent đặc biệt hữu dụng nếu ta đóng gói và triển khai ứng dụng bằng tập tin. BAT. Ta có thể dùng nó để kiểm tra kết quản với một thưu mục tạm thời.

Mở dấu nhắc DOS

Nhập vào tên tập tin thi hành (. EXE ) của trình Wizard, pdcmdln. Exe, kế tiếp là đường dẫn và tên tập tin của đề án VB, các đối dòng lệnh tương ứng. Ví dụ : pdcmdln.Exe c:\project1\project1.vbp /p “Internet Package “ /d Deploymentl /L “c:\project1\Silent mode.log “

Lưu ý : bạn chó thể dùng cả /p và / d để thi hành trong chế độ Silent. Nếu không, dùng một trong hai.

Tham số Mô tả
/p Packageingscript Theo sau /p là tên kịch bản đóng gói chứa các lựachọn để thi hành trong chế độ silent.
/d Deploymentscript Theo sau /d là tên kịch bản đóng gói chứa các lựachọn để thi hành trong chế độ silent.
/l Path Winzard sẽ chứa tất cả kết quả của nó chẳng hạn như là thông báo lỗi, báo cáo thành công vào một tập tin thay vì hiển thị ra màn hình. Sau /l là đường dẫn và tên của tệp tin đó. Nếu tệp tin này chưa có, winzard tự động tạo ra.

Lưu ý : Tên tập tin hoặc tên kịch bản có chứa khoảng trắng đặt trong dấu trích dẫn ( dấu nhảy kép ).

Setup toolkit

Setup toolkit là một đề án cài đặt với VB và được sử dụng bởi Trình đóng gói và triển khai khi nó tạo chương trình setup. Để án Setup toolkitchứa các biểu mẫu và chương trình mà chương trình setupdùng cài đặt tập tin cho người sử dụng. Khi ta dùng Trìch đóng gói và triển khai. Wizard bao gồm setup1. exe mà đề án setup toolkit tạo ra. Tập tin này được dùng làm một tập tin cài đặt chính.

Setup toolkit còn dùng để điều chỉnh các màn hình hiển thị trong quá trình cài đặt nếu ta cần thêm những tính năng không cấp sẵn bởi Wizard.

Setup Toolkit chứa trong thư mục con \Wizards\PDWizard\Setup1 của thư mục cài đặt VB.

Thận trọng: Các tập tin trong đề án này sẽ được sử dụng bởi kết quả của trình đóng gói và triển khai. Trước khi sửa đổi cần phải sao một bản dự phòng trong một thư mục khác. Nếu bạn sửa đổi Setup1. exe, chương trình setup được tạo bởi Trình đóng gói và triển khai sẽ dùng bản chỉnh sửa này thay vì bản gốc.

Sử dụng Setup Toolkit bằng các nạp đề án Setup1. vbp vào VisualBasicvà tiến hành sửa đổi trên cách hiển thị cũng như tính năng của đề án. Khi làm việc này, ta cần lần lượt đi qua từng bước.

Các bước sửa đổi trình đóng gói và triển khai

Khi muốn sửa đổi SetupToolkitnhằm thay đổi kết quả tạo ra bởi Trình đóng gói và triển khai, ta làm như sau :

Sửa đề án SetupToolkitđể chứa các lời nhắc, màn hình, chức năng chương trình hay những thông tin khác. Khi hoàn tất, biên dịch đề án để tạo setup1. exe.

Thi hành trình đóng gói, là theo các lời nhắc trên màn hình để tạo ra môi trường phát hành.

Các bước tạo một chương trình Setup hiệu chỉnh

Khi muốn tạo chương trình setup một cách thủ công dùng setup Toolkit thay vì Trình đóng gói và triển khai, ta làm như sau:

  1. Nếu cần sửa đề án Setup Toolkit để chứa các lời nhắc, màn hình, chức năng, chương trình và các thông tin khác.
  2. Xác định tập tin nào cần phân phát, bao gồm các tập tin thi hành, cài đặt và các tập tin liên quan.
  3. Xác định thư mục cài đặt trên máy người dùng
  4. Tạo thủ công tập tin setup.lst để đưa ra tên và thư mục cài đặt của tất cả các tập tin chứa trong đề án.
  5. Xác định cách thức cài đặt tập tin.
  6. Tạo tệp tin.CAB cho đề án, dùng tiện ích Makecab.Mẹo:Bạn có thể dùng Trình đóng gói và triển khai để tạo tập tin.CABsau đó sửa chúngbằng tay.Khi Wizard tạo một tập tin.CAB,nó tạo một tập tin. DDFmộttập tin.BATtrong thư mụccon \Support của thư mục đề án. Để sửa đổi tậptin.CAB,sửa trên tập tin. DDF, sau đó chạytập tin.BAT.Tập tin.BATsẽchạy Makecab.exe để tạo lại tập tin.CAB.
  7. Tạo setup1.exe cho đề án bằng cách biên dịch dùng SetupToolkit.
  8. Sao chép tập tin vào môi trường phân phát, hoặc đưa lên Web side dùng trình phát hành Web (Web publishing Wizard )

Bài tập

Dùng trình tạo ứng dụng tự động tạo ứng dụng kiểu Explorer.

Dùng trình xây dựng dữ liệu tự động tạo biểu mẫu Master/Detail.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự