Tài liệu

Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Business

Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

Khái niệm về chi phí quản lý doanh nghiệp.

Là những khoản chi phí có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng được cho bất kỳ hoạt động nào. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: chi phí nhân viên quản lý, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác.

Tài khoản sử dụng.

TK 642: “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” dùng để tập hợp và kết chuyển các chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí khác liên quan đến hoạt động chung của toàn doanh nghiệp.

TK 642 cuối kỳ không có số dư và được chi tiết thành các tiểu khoản:

- TK 642.1: “ Chi phí nhân viên quản lý”

- TK 642.2: “ Chi phí vật liệu quản lý”

- TK 642.3: “ Chi phí đồ dùng văn phòng”

- TK 642.4: “ Chi phí khấu hao TSCĐ”

- TK 642.5: “ Thuế, phí và lệ phí”

- TK 642.6: “ Chi phí dự phòng”

- TK 642.7: “ Chi phí dịch vụ mua ngoài”

- TK 642.8: “ Chi phí bằng tiền khác”

Tuỳ theo yêu cầu quản lý của từng ngành, từng đơn vị, có thể mở thêm một số tiểu khoản khác để theo dõi các nội dung, yếu tố chi phí thuộc quản lý doanh nghiệp.

Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự