Tài liệu

Lịch sử tự nhiên Việt Nam - Tài liệu tham khảo

Science and Technology

1. Vo Quy and Nguyen Cu. 1999. Checklist of the birds of Vietnam.

Hanoi: Center for Natural Resources and Environmental Studies.

Võ Quý và Nguyễn Cử. 1999. Danh lục chim của Việt Nam. Trung tâm Tài nguyên và Môi Trường, Đại học Quốc gia Hà Nội.

TYPE II: Bilingual references:

1. Dang Hung Vo. 1996. Vietnam National Atlas, pp. 163. Minstry of

Science, Technology and Environment, Hanoi.

1. Đặng Hùng Võ. 1996. Bản đồ Quốc gia Việt Nam. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi Trường, Hà Nội.

2. Nguyen Khanh Van, Nguyen Thi Hien, Phan Ke Loc, and Nguyen Tien

Hiep. 2000. Bioclimatic Diagrams of Vietnam. Vietnam National

University Publishing House, Hanoi.

Nguyễn Khánh Văn, Nguyễn Thị Hiền, Phan Kế Lộc và Nguyễn Tiến Hiệp. Biểu đồ sinh tiết của Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyen Tien Hiep and R. Kiew. 2000. Wild plants of Ha Long Bay.

Hanoi: Thanh Nien Publishing House.

Nguyễn Tiến Hiệp và R. Kiew. 2000. Thực vật hoang dã ở vịnh Hạ Long. Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội.

4. Pham Nhat and Nguyen Xuan Dang. 2000. Field guide to the key

mammal species of Phong Nha-Ke Bang. Hanoi: Fauna and Flora

International Indochina Programme.

Phạm Nhật và Nguyễn Xuân Đặng. 2000. Hướng dẫn thực địa về những loài thú quan trọng của Phong Nha-Kẻ Bàng. Chương trình Đông Dương của Tổ chức Động vật và Thực vật Quốc tế, Hà Nội.

5. Pham Nhat and Nguyen Xuan Dang. 2000. Field guide to the large

mammal species of Pu Mat Nature Reserve (with an annotated list of

bat species). Hanoi: Fauna and Flora International Indochina Programme.

Phạm Nhật và Nguyễn Xuân Đặng. 2000. Hướng dẫn thực địa về những loài thú lớn của Khu bảo tồn Pù Mát (với danh lục có chú thích về các loài dơi). Chương trình Đông Dương của Tổ chức Động vật và Thực vật Quốc tế, Hà Nội.

6. Pham Nhat, Nguyen Xuan Dang, and G. Polet. 2001. Field guide to

the key mammal species of Cat Tien National Park. Hanoi: World Wide

Fund for Nature Cat Tien National Park Conservation Project / Fauna

and Flora International Indochina Programme.

Phạm Nhật, Nguyễn Xuân Đặng và G. Polet. 2001. Hướng dẫn thực địa về các loài thú quan trọng của Vườn Quốc gia Cát Tiên. Dự án Bảo tồn Vườn Quốc gia Cát Tiên của Quỹ động vật hoang dã thế giới/Chương trình Đông Dương của Tổ chức Động vật và Thực vật Quốc tế, Hà Nội.

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự