TÀI LIỆU

Mối quan tâm khác với CMMI

Science and Technology

Một người quản lí dự án viết cho tôi: “Công ti của tôi muốn đạt tới CMMI Mức 3 để nhận được tài trợ khuyến khích từ chính phủ. Người chủ của công ti ra lệnh cho mọi người học CMMI và làm tài liệu để qua được đánh giá vào cuối năm khi tư vấn Ấn Độ tới và tiến hành đánh giá. Người chủ công ti yêu cầu tôi quản lí hoạt động này. Tôi không biết gì về CMMI, tôi lo lắng rằng chúng tôi có thể không đạt tới Mức 3. Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Dường như là công ti của bạn đã không có đánh giá CMMI. Trong tình huống đó, bạn không biết về mức độ CMMI hiện thời của bạn, liệu bạn là mức 1, 2, 3, 4 hay 5. Đặt mục đích mà không biết bạn đang ở đâu là sai lầm. Dường như là người chủ công ti của bạn bị thông tin sai và không hiểu cải tiến qui trình. Không ai trong công ti sẽ cảm thấy thoải mái với cái gì đó mà họ không biết nhưng bị áp đặt lên họ. Nếu họ cảm thấy theo cách đó thì từng cải tiến sẽ là trận chiến giữa người quản lí và người phát triển.

Bạn cần hiểu rằng cải tiến qui trình nghĩa là qui trình phải tồn tại để cho bạn có thể cải tiến được nó. Nếu qui trình không được làm tài liệu và nó là trong đầu ai đó thì bạn không thể cải tiến nó được. Để thành công, mọi người trong công ti phải tham gia vào kiểm điểm qui trình hiện có, nhận diện điểm yếu, cung cấp cái vào, và thực hiện những điều cần thiết để cải tiến nó. Người của bạn cần qui trình mà họ đã dùng hàng ngày để cải tiến, không phải cái gì đó mới. Sẽ là hại nhiều hơn nếu bạn bổ sung những điều không cần thiết và làm tài liệu cho qui trình hiện có chỉ để qua được đánh giá. Nói cách khác, ra lệnh cho mọi người học CMMI (quãng 700 trang) và bổ sung tài liệu mới mà không biết cách họ có thể cung cấp ích lợi nào đó, chỉ là ý tưởng sai.

Dường như là công ti của bạn cần nhà tư vấn tốt, người có kinh nghiệm trong CMMI để giúp giải thích và diễn giải về các thực hành của CMMI để khớp với công ti của bạn. Người chủ nên nhìn vào CMMI như cái gì đó giúp cho công ti của mình trở nên cạnh tranh hơn trong thị trường. Mục đích nên là cải tiến chất lượng, giải lỗi, giảm chi phí chứ KHÔNG chỉ là CMMI Mức 3 vô nghĩa. Nếu chính phủ khăng khăng chỉ ở mức 3 như sự khuyến khích, vậy thì họ đang trả tiền cho cái gì đó không có giá trị thực.

Để cải tiến thực xảy ra, động cơ cải tiến phải tới từ những người trong công ti. Người phát triển bao giờ cũng muốn cải tiến các khu vực gây ra cho họ thất vọng. Để làm cho mọi sự tốt hơn, bạn phải bắt đầu từ những vấn đề này trước. Lập kế hoạch dự án tốt hơn, có ước lượng lịch biểu chính xác hơn là then chốt cho thành công của dự án. Có nhiều cuộc họp kiểm điểm để giảm lỗi cũng là cách khác làm cho người phát triển sung sướng vì họ muốn dành thời gian xây dựng sản phẩm mới thay vì sửa lỗi trong dự án cũ. Người chủ công ti của bạn cần xác định mục đích doanh nghiệp của mình mà ông ta muốn đạt tới rồi dùng điều đó để ưu tiên hoá các hoạt động cải tiến để cho kết quả không phải là ‘Mức’ mà là một công ti phần mềm tốt hơn.

 —-English version—-

Another concern with the CMMI

A project manager wrote to me: “My company wants to achieve CMMI Level 3 to receive incentive funding from the government. The company owner orders everybody to learn the CMMI and document materials to pass the appraisal by the end of the year when Indian consultant come and conduct the appraisal. The company owner asks me to manage this activity. I do not know anything about CMMI, I am worry that we may not achieve the Level 3. Please advise.”

Answer: It seems that your company has not had a CMMI appraisal. In that situation, you do not know about your current CMMI level, whether you are level 1, 2, 3, 4 or 5. Setting a goal without knowing where you are is a mistake. It seems that your company owner is misinformed and do not understand process improvement. No one in the company would feel comfortable to something that they do not know being forced upon them. If they feel that way than each improvement will be a battle between managers and developers.

You need to understand that process improvement means the process must exist so you can improve it. If the process is not documented and is in somebody‘s mind then you cannot improve it. To succeed, everybody in the company must participate in reviewing the existing process, identify weaknesses, provide inputs, and implement necessary things to improve it. Your people needs the process that they already used every day to improve, not something new. It is more harms if you add unnecessary things and documents to existing process just to pass the appraisal. In other word, order everybody to learn the CMMI (About 700 pages) and add new materials without knowing how they can provide some benefits, is a wrong idea.

It seems that your company needs a good consultant who is experienced in the CMMI to help explain and interpret the practices of the CMMI to fit your company. The owner should look at the CMMI as something to help his company to become more competitive in the market. The goals should be improve quality, reduce defects, reduce cost NOT just a meaningless CMMI level 3. If the government insists on just a level 3 as an incentive, then they are paying for something does not have any real value.

For real improvement to happen, motivation to improve must comes from the people within the company. Developers always want to improve areas that are causing them frustration. To make things better, you must start with those problems first. Planning project better, have more accurate schedule estimates are key to a project’s success. Have more reviews to reduce defect is also another way to make developers happy as they want to spend their time building new products rather than fixing defects in old projects. Your company owner needs to define his business goals that he wants to achieve then using that to prioritize improvement activities so result is not a ‘Level’ but to be a better software company.