Tài liệu

Summary of the main articles in English

Social Sciences

Tóm tắt

Di cư và phát triển trong bối cảnh kinh tế xã hội đổi mới

Chăm sóc sức khỏe và gia đình Kế hoạch tại các vùng dân tộc thiểu số

Nhân khẩu học và kinh tế xã hội đặc điểm của bốn nhóm thiểu số: Mường, H'Mông, Dao và Giarai tại Việt Nam

Khoảng cách sinh ở một số tỉnh trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Phát triển kinh tế-văn hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phụ nữ dân tộc nhận thức chương trình IEC trong các xã miền núi phía BắcĐiều gì có thể được nhìn thấy qua tình hình hiện tại của phá thai tại Việt Nam?

Nội dung

  1. Migration and Development in the Context of Socio-economic Renovation
  2. Health care and Family Planning in the regions of Minority ethnic
  3. Demographic and Socio-Economic characteristics of four minority groups: Muong, H'Mong, Dao and Giarai in Vietnam
  4. Birth Spacing in some provinces in BacBo delta area
  5. Socio-Cultural factors affecting ethnic women of perceiving IEC Programs in the Northern Mountainous Communes
  6. What can be seen through the Current Situation of Abortion in Vietnam?

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự