TÀI LIỆU

Tiểu luận cuối khoá - Vi sinh vật học môi trường

Science and Technology

Danh sách các chủ đề để làm tiểu luận cuối khóa học:

- Màng sinh học (biofilm)

- Sự đồng trao đổi chất (cometabolism)

- Lọc sinh học (biofilter)

- Lọc sinh học chảy giọt (biotrickling filter)

- Polyme sinh học (biopolymer)

- Phân sinh học (biofertilizer)

- Nhiên liệu sinh học (biofuel)