Tài liệu

Tin tức xã hội học_Số 2_2005

Social Sciences

Tóm tắt

Tin tức xã hội học

Nội dung

  1. Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài độc lập cấp nhà nước “Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi
  2. Hội thảo kết quả nghiên cứu gai đoạn một, Dự án nghiên cứu liên ngành “ Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi”. VS/RDE/05, do Sida tài trợ
  3. Hội nghị Công tác đào tạo sau đại học của Viện xã hội học
  4. Viện xã hội học tiến hành lần thứ hai chương trình nghiên cứu : “Ảnh hưởng của điện khí hóa nông thôn đến đời sống nhân dân”
  5. Thành lập mạng lưới nghiên cứu sức khỏe thanh niên vị thành niên (YARN)

Xem chi tiết tại đây

Tập tin đính kèm

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá

Tuyển tập sử dụng module này

Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự