Tài liệu

Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu IoT

Science and Technology

Phương pháp xây dựng

Dự thảo được xây dựng trên nguyên tắc tham khảo dự thảo tiêu chuẩn quốc tếISO/IEC CD 30141:20160910(E) [1] về tiêu chuẩn kiến trúc tham chiếu IoT.

Nội dung dự thảo tiêu chuẩn

Nội dung của tiêu chuẩn Kiến trúc tham chiếu IoT”, được biên soạn dựa trên tài liệuISO/IEC CD 30141:20160910(E), với các nội dung chính:

Tên dự thảo TCVN: Kiến trúc tham chiếu IoT.

Cấu trúc:

1 Phạm vi áp dụng

2 Tài liệu viện dẫn

3 Thuật ngữ và định nghĩa

4 Các mục tiêu và đối tượng của kiến trúc tham chiếu IoT

5 Những đặc tính chính của các hệ thống IoT

5.1 Giới thiệu

5.2 Các đặc tính hệ thống của IoT

5.3 Các đặc tính dịch vụ của IoT

5.4 Các đặc tính thành phần IoT

5.5 Các tính năng tương thích

5.6 Đặc tính khả dụng

5.7 Đặc tính bền vững

5.8 Đặc tính an toàn – bảo mật

5.9 Bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân

5.10 Các đặc tính khác

6 Mô hình khái niệm của IoT (IoT CM)

6.1 Mục tiêu

6.2 Mô hình tổng quát

6.3 Các khái niệm

7 Mô hình tham chiếu (RM) và kiến trúc tham chiếu (RA) của IoT

          7.1 Mối quan hệ giữa CM, RM, và RA

          7.2 Các mô hình tham chiếu của IoT

          7.3 Các góc nhìn về kiến trúc tham chiếu của IoT

Phụ lục A: Diễn giải lược đồ mô hình

Phụ lục B: Các bảng về quan hệ các thực thể của CM

Phụ lục C: Tổng thể cơ sở hạ tầng IoT ở mức cao

Thư mục tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

[1].      ISO/IEC CD 30141, Information technology –Internet of Things Reference Architecture (IoT RA).

https://www.w3.org/WoT/IG/wiki/images/9/9a/10N0536_CD_text_of_ISO_IEC_30141.pdf

[2].      The Industrial Internet of Things - Volume G1: Reference Architecture

https://www.iiconsortium.org/IIC_PUB_G1_V1.80_2017-01-31.pdf

[3].      Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0

http://www.omg.org/news/meetings/tc/berlin-15/special-events/mfg-presentations/adolphs.pdf

[4].      Web of Things (WoT) Architecture. https://w3c.github.io/wot-architecture/

[5].     ITU-T Y.2066: Common requirements of the Internet of Things

[6].      ITU-T Y.2069: Terms and definitions for the Internet of things

[7].      ITU-T Y.4115: Reference architecture for IoT device capability exposure

[8].      Microsoft Azure IoT RA. https://azure.microsoft.com/en-us/updates/microsoft-azure-iot-reference-architecture-available/

[9].      WSO2 IoT RA. http://wso2.com/whitepapers/a-reference-architecture-for-the-internet-of-things/

Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự