Tài liệu

Xung đột pháp luật

Science and Technology

Quy phạm pháp luật xung đột

Là các quy tắc bắt buộc chung, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, được Nhà nước đặt ra hay thừa nhận và bảo đảm bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước, gồm ba bộ phận cấu thành giả định, quy định và chế tài, nhằm tìm ra những nguyên tắc để xác định pháp luật áp dụng nhằm giải quyết các quan hệ tranh chấp trong tư pháp quốc tế với một giải pháp giống nhau, cho dù có sự lựa chọn hệ thống pháp luật khác nhau.

Tài liệu này được kế thừa từ Xung đột pháp luật của Wikipedia
Đánh giá:
0 dựa trên 0 đánh giá
Nội dung cùng tác giả
 
Nội dung tương tự