Minh Anh

Minh Anh
Defi World
Trang chủ: http://dapp.com/
Quốc gia: anhminh
Tiểu sử:

Người nghiên cứu về các trào lưu tiền số trên thế giới

Bài toán các vị tướng Byzantine và ứng dụng trong Blockchain

Bài toán các vị tướng Byzantine (Byzantine Generals) là một bài toán trong khoa học máy tính về đường truyền tin cậy, bộ xử lý lỗi trong một ...

Hiện trạng xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu IoT

Hiện nay trên thế giới đang tồn tại rất nhiều tiêu chuẩn mang tính quốc tế, khu vực, và địa phương có liên quan đến hoặc tương ứng ...

Lựa chọn tài liệu tham chiếu để xây dựng tiêu chuẩn về kiến trúc tham chiếu IoT

Hiện nay đang tồn tại nhiều tài liệu mang tính quốc tế khác nhau có nội dung về kiến trúc tham chiếu IoT.

Một số xu hướng ứng dụng kết hợp Blockchain và IoT

Đây là một số ứng dụng phổ biến mà Blockchain kết hợp với IOT: Hệ thống kiểm soát và quản lý tài nguyên: Blockchain có thể được sử ...

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web Assembly

WebAssembly (wasm) là một ngôn ngữ máy tính độc lập và tối ưu hóa để chạy trên trình duyệt web. Nó được thiết kế để cung cấp một ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics