doanvanbo

doanvanbo
Các đặc trưng rối lớp biên sóng – dòng sát đáy vùng biển ven bờ

Giới thiệu kết quả thí nghiệm quan trắc các đặc trưng thủy động lực trong lớp biên sát đáy vùng biển ven bờ bằng thiết bị khoa học ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics