Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
Giáo trình hệ thống nhúng

Mục tiêu Sau khi hoàn thành module này, người học có khả năng: Giải thích được một số các khái niệm liên quan đến hệ thống nhúng, hệ ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics