duongkieuhoa

duongkieuhoa
Quốc gia:
Sự cần thiết có mô hình động (Dynamic model)

Sự cần thiết có mô hình động (Dynamic model)

UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm

UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm

Phối hợp mô hình đối tượng và mô hình động

Phối hợp mô hình đối tượng và mô hình động

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics