Tôn Thất Hòa An

Tôn Thất Hòa An
Quốc gia: Vietnamese
Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin với UML

Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin với UML

Sự cần thiết có mô hình động (Dynamic model)

Sự cần thiết có mô hình động (Dynamic model)

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics