nguyendinhquyen

nguyendinhquyen
Quốc gia:
Sự vận chuyển electron và phosphoryl hóa oxy hóa

Sự vận chuyển electron và phosphoryl hóa oxy hóa

Sử dụng năng lượng trong sinh tổng hợp ở vi sinh vật

Sử dụng năng lượng trong sinh tổng hợp ở vi sinh vật

Sự phân giải các hidrat carbon và các polime dự trữ nội bào

Sự phân giải các hidrat carbon và các polime dự trữ nội bào

Khái niệm chung về trao đổi chất ở vi sinh vật

Khái niệm chung về trao đổi chất ở vi sinh vật

Sử dụng năng lượng trong sinh tổng hợp ở vi sinh vật

Như trên dã nói vi sinh vật có thể thu nhận năng lượng qua nhiều con đường. Phần lớn năng lượng này được dùng cho sinh tổng hợp hoặc đồng hoá. Trong quá trình sinh tổng hợp vi sinh vật bắt đầu với các tiền chất đơn giản như các phân tử vô cơ và các monome và kiến trúc nên các phân tử ngày càng phức tạp hơn cho tới khi xuất hiện các bào quan và các tế bào mới.

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics