Võ Thị Tuyết

Võ Thị Tuyết
Quốc gia:
Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh

Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh

Ðào tạo huấn luyện và phát triển nhân viên

Ðào tạo huấn luyện và phát triển nhân viên

Câu hỏi ôn tập quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Câu hỏi ôn tập quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Đảm bảo chất lượng và các hệ thống đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng và các hệ thống đảm bảo chất lượng

Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh

Khái niệm và phân loại chi phí kinh doanh

Môi trường hoạt động của doanh nghiệp

Môi trường hoạt động của doanh nghiệp

LỌC THEO
Tất cả
Tài liệu
Viết giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics