ThS.Nguyễn Chí Ngôn

ThS.Nguyễn Chí Ngôn
Thí nghiệm CAD (Computer-Aided Design)

Thí nghiệm CAD(Computer-Aided Design),nhằm tăng cường hiệu quả đào tạo và năng lực tự đào tạo của sinh viên

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics