Đỗ Thanh Thúy

Đỗ Thanh Thúy
Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng, giảm tài sản cố định hữu hình.

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến giảm TSCĐ hữu hình

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến giảm TSCĐ hữu hình.

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics