Vương Văn Đạo

Vương Văn Đạo
Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp ...

Khái niệm - vai trò của thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

Khái niệm - vai trò của thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp .

Thị phần - Thước đo của ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Thị phần - Thước đo của ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics