Bùi Quang Dũng

Bùi Quang Dũng
Giải quyết xích mích trong nhóm gia đình: Phác thảo từ những kết quả nghiên cứu định tính

Giải quyết xích mích trong nhóm gia đình: Phác thảo từ những kết quả nghiên cứu định tính

Giải quyết xích mích trong nội bộ nhân dân - Phác thảo từ những kết quả nghiên cứu định tính

Giải quyết xích mích trong nội bộ nhân dân - Phác thảo từ những kết quả nghiên cứu định tính

Lý thuyết Marxist và xã hội học

Karl Marx (1818-1883) được thừa nhận như là nguồn cảm hứng chính cho tất cả những học thuyết xã hội triệt để thời hiện đại

Preliminary Sketches About Changes Of Social Class Structure In Our Country In The Transition To A Market Economy With Socialist Orientation

Preliminary Sketches About Changes Of Social Class Structure In Our Country In The Transition To A Market Economy With Socialist Orientation

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics