PHẬT PHÁP THƯỜNG TRỤ

PHẬT PHÁP THƯỜNG TRỤ
Chân Như
Quốc gia: Niết Bàn
Tiểu sử:

Trang này chỉ cập nhật giáo huấn của Đức Ngài Pháp Không Chân Như. Trong đó bao gồm giáo pháp của chư Phật về chân tướng của vũ trụ nhân sinh, các pháp môn tu hành, và các luật luận ứng dụng để tham khảo.
Các bài có tiêu đề viết IN HOA là giáo pháp. Giáo pháp của Chư Phật với nội dung cốt lõi là giúp cho chúng sinh hiểu rõ về chân tướng của Vũ Trụ Nhân Sinh và hướng dẫn các pháp môn tu hành giải thoát. Khi chúng sinh hiểu rõ về chân tướng của Vũ Trụ Nhân Sinh thì không còn chìm trong mê lầm, bị vô minh che lấp. Từ đó hiểu rõ sự tồn tại nào bị hủy hoại, biến đổi luân hồi, không thanh tịnh và khổ não, bị đau khổ thân xác lẫn tâm hồn, không thể tồn tại với chính Ta vốn có không cấu uế. Từ đó hiểu rõ sự tồn tại nào vĩnh cửu, thường còn cùng với cảnh giới thanh tịnh thường trụ, an vui thường trụ, tồn tại với chính Ta vốn có không cấu uế.
Các bài có tiêu đề viết Hoa là luật luận ứng dụng. Sự vận dụng giáo pháp Chư Phật về chân tướng của vũ trụ nhân sinh phản ánh khoa học thực tại, tri thức thực tại, hiện tượng thực tại để hình thành các luật, các luận ứng dụng vào khoa học và đời sống thực tại. Luật luận ứng dụng không phải là kinh Phật.
Trang tương tự: http://facebook.com/phatphapthuongtru Nơi lưu trữ file word, pdf, video, radio, hình ảnh,..: https://googledrive.com/host/0B39chnnAyT5AY1ZIdnI4N3RJQ28/   Email: phapkhongchannhu@gmail.com 

Bài thứ hai: Sự Thật Về Ánh Sáng

Phân tích trong bài này đã chỉ ra sự thật về bức xạ điện từ chính là sự lan truyền sự thay đổi cường độ khối lượng trong ...

CÁC HẬU QUẢ CỦA TÍNH PHÂN TRANH CỦA PHẦN TỬ VẬT CHẤT TRONG VŨ TRỤ

Trong bài "Vật Chất Cơ Sở & Phi Vật Chất Trong Vũ Trụ" đã giới thiệu tính phân tranh của phần tử vật chất cơ sở của Vũ ...

CÔNG THỨC TÍNH LỰC PHÂN TRANH - ÁP DỤNG CHO MỌI LỰC TƯƠNG TÁC CƠ BẢN

Trong bài viết này sẽ giới thiệu công thức tính “lực phân tranh”, tức là một công thức được áp dụng cho mọi lực tương tác cơ bản ...

Mô Hình Hệ Tọa Độ Không-Thời Gian

Dựa vào đâu để tìm thấy mối liên hệ giữa không gian và thời gian?

Một Số Cấu Trúc Vi Mô Của Vật Chất Trong Vũ Trụ

Mô tả các cấu trúc cơ bản ở thang vi mô của vật chất cấu thành từ các Phần Tử vật chất duy nhất trong Vũ Trụ.

NGUYÊN LÝ THỐNG NHẤT TƯƠNG TÁC TRONG VŨ TRỤ

Trong Vũ Trụ chỉ có một lực tương tác duy nhất đó là tương tác phân tranh. Tất cả các lực tương tác khác đều là kết quả ...

Nhận Xét Nguyên Lý Bất Định Của Heisenberg

Trong một thời điểm, ngay cả khi chỉ xác định một đại lượng hoặc vận tốc hoặc vị trí thì cũng không thể xác định chính xác. Giá ...

Những Điều Cần Biết Về Thế Giới Vật Chất Vũ Trụ (Bài Thứ Nhất)

Bất kỳ “hành tinh” nào, dù lớn hay nhỏ, như Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời, Thiên Hà, …, Vũ Trụ, đều do một hoặc một số hạt ...

Quy Luật Phân Bố Vật Chất Trong Vũ Trụ

Thật tế, trong chân không có đầy vật chất. Vậy, lượng vật chất trong chân không có được gọi là khối lượng hay không?

SỰ KIỆN KHỞI NGUYÊN VŨ TRỤ

Vũ trụ từ đâu mà có? Mọi loại vật chất từ đâu mà có? Mọi loài hữu tình từ đâu mà có? Con người từ đâu mà có? ...

VẬT CHẤT CƠ SỞ & PHI VẬT CHẤT TRONG VŨ TRỤ

Mọi loại vật chất có cấu trúc trong Vũ Trụ, dù ở dạng mà con người nhận biết được hay không nhận biết được, được cấu thành từ ...

Lọc theo
Tất cả
Tài liệu
Giáo trình
Tất cả ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng Anh
Tất cả chủ đề
Business
Social Sciences
Science and Technology
Humanities
Arts
Mathematics and Statistics